Viešos konsultacijos dėl investicijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų, MVĮ ir bendrosios rinkos sričių ES fondų

2018 m. Komisija pateiks išsamius pasiūlymus dėl naujos kartos finansinių programų laikotarpio po 2020 m. daugiametei finansinei programai. Ši programa yra ilgalaikis ES biudžetas. Komisijos pasiūlymais bus siekiama sudaryti Europos Sąjungai sąlygas tose srityse, kuriose ji gali pasiekti daugiau nei valstybės narės pavieniui, įgyvendinti tai, kas rūpi labiausiai. Dėl to reikia nuodugniai įvertinti tiek tai, kas buvo veiksminga praeityje, tiek tai, ką būtų galima patobulinti ateityje. Šios konsultacijos yra sudėtinė šio proceso dalis, o jų tikslas – sužinoti visų suinteresuotųjų šalių nuomones apie tai, kaip kuo geriau panaudoti kiekvieną iš ES biudžeto skiriamą eurą.

Konsultacijos atliktos vertinant esamas kelių politikos sričių ES finansines programas, be kita ko, nagrinėjant esamus veiklos rodiklius ir ateities uždavinius. Į suinteresuotųjų šalių nuomonę, pareikštą per šias konsultacijas, bus atsižvelgta dabartiniu būsimos daugiametės finansinės programos rengimo procesu.

Be šių konsultacijų, tuo pačiu metu vykdomos ir kitos viešos konsultacijos, susijusios su visais būsimo ES finansavimo aspektais šiose srityse: sanglaudos, saugumo, migracijos ir prieglobsčio, strateginės infrastruktūros, vertybių ir judumo.

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai, organizacijos ir suinteresuotieji subjektai, kuriuos domina su investicijomis, verslumu, tyrimais, inovacijomis ir MVĮ susijusios problemos ir (arba) kurie dalyvauja jas sprendžiant.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_lt

Dalintis per...