Apie biurą

Remiantis gerąja kitų šalių praktika, 2017 m. gegužės mėn. įkurtas Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje (toliau – LINO biuras), kuris yra Lietuvos mokslo tarybos dalis. LINO biuras 2017 m. birželio 7 d. priimtas į Europos šalių mokslo ir inovacijų ryšių biurų Briuselyje tinklą IGLO (angl. Informal Group of RTD Liaison Offices).

LINO biuro vizija:

Tapti pripažinta ir patikima platforma, sudarančia sąlygas efektyviems informacijos mainams ir sėkmingam tarptautiniam bendradarbiavimui tarp Lietuvos ir užsienio mokslo bei inovacijų srities bendruomenių.

LINO biuro misija:

Bendradarbiaujant su Lietuvos mokslo ir inovacijų srityje veikiančiomis institucijomis, mezgant ir palaikant ryšius su Europos Sąjungos institucijomis bei potencialais partneriais, padėti Lietuvos tyrėjams vystyti tarptautinį bendradarbiavimą ir sėkmingai dalyvauti Europos Komisijos mokslo finansavimo programose.

Pagrindiniai LINO biuro tikslai:

 • Didinti Lietuvos mokslo ir inovacijų srities potencialo žinomumą Europos Sąjungoje (ES);
 • Padėti Lietuvos tyrėjams vystyti tarptautinį bendradarbiavimą;
 • Skleisti informaciją apie Europos Sąjungos mokslo ir inovacijų politiką ir programas.

LINO biuro uždaviniai:

 • Prisidėti prie didesnio ES mokslo ir inovacijų programų ir jų teikiamų galimybių žinomumo Lietuvoje;
 • Padėti pristatyti Lietuvos mokslo potencialą ir interesus Europos Sąjungoje;
 • Informuoti mokslo ir inovacijų bendruomenę Lietuvoje apie mokslo ir inovacijų politikos aktualijas;
 • Prisidėti prie Lietuvos pareiškėjų gebėjimų sėkmingai konkuruoti Europos Komisijos konkursuose stiprinimo;
 • Plėtoti ryšius su tarptautinėmis institucijomis, partneriais, tinklinėmis organizacijomis.

LINO biuro vertybės:

 • Bendradarbiavimas ir geranoriškumas
 • Patikimumas ir sąžiningumas
 • Nešališkumas ir skaidrumas
 • Rezultato siekimas ir tobulėjimas

LINO biuro veiklos principai:

 • Dėmesys Sumaniosios specializacijos prioritetinėms MTEPI raidos kryptims;
 • Pagalba įveiklinant mokslo infrastruktūras Lietuvoje;
 • Iniciatyvų „iš viršaus“ ir „iniciatyvų iš apačios“ derinimas;
 • Bendradarbiavimas su nacionaliniais kontaktiniais asmenimis Lietuvoje.

Tikslinės grupės:

 • Lietuvoje: tyrėjai, mokslo ir inovacijų vadybininkai, universitetai, mokslinių tyrimų institutai, asociacijos bei kitos įstaigos, vienijančios mokslo organizacijas, taip pat mokslo ir inovacijų politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos.
 • Užsienyje: universitetai ir tyrimų centrai, asociacijos, klasteriai, tarptautiniai tinklai bei grupės ir kitos įstaigos, vienijančios tikslines organizacijas arba dirbančios su tarptautiniais mokslo ir inovacijų projektais, taip pat ES mokslo ir inovacijų politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos.

 

LINO biuras finansuojamas ES fondų investicijų projekto Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001 „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (toliau – Projektas) lėšomis. Projekto tikslas: Lietuvos mokslo tarptautiškumo skatinimas didinant Lietuvos tyrėjų ir mokslo vadybininkų gebėjimus dalyvauti tarptautinėse programose bei plėtojant tarptautinius ryšius ir įkuriant Lietuvos MTEPI ryšių ir kompetencijos biurą.