Stiprinama Lietuvos mokslo taryba: ekspertinė pagalba ir paslaugos mokslui telkiamos vienose rankose

Stiprinama Lietuvos mokslo politiką įgyvendinanti įstaiga – Lietuvos mokslo taryba. Seimas priėmė švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės pateiktą Mokslo ir studijų įstatymo pataisą. Ji numato,  kad mokslo politikos patarimai ir įgyvendinimas bus sutelktas vienoje institucijoje – Lietuvos mokslo taryboje. Keičiasi LMT pavaldumas – iki šiol ši institucija buvo pavaldi Seimui, po sprendimo priėmimo ji tampa pavaldžia Vyriausybei.

„Visi norime, kad Lietuvos mokslas būtų pasaulinio lygio, taigi ir paslaugos mokslininkams turi būti aukščiausio lygio – ne išbarstytos po skirtingas institucijas, o sutelktos vienoje stiprioje organizacijoje. Šis sprendimas leis labiau sustiprinti Lietuvos mokslo tarybą, kaip mokslo politikos ekspertinę, patariamąją ir įvairias mokslo skatinimo priemones administruojančią ir finansuojančią organizaciją. Tokiu būdu mokslo politikos įgyvendinimas taps veiksmingesnis ir greitesnis, nes ištekliai sutelkiami vienoje vietoje. Tai bus paprasčiau visai mokslo bendruomenei, nes visos mokslo programos – ir nacionalinės, ir skatinančios tarptautiškumą – bus vienose rankose“, – sako ministrė J. Šiugždinienė.

Naujoji LMT apjungs dalį dabar mokslui teikiamų Mokslo ir inovacijų agentūros (MITA) paslaugų. Numatoma, kad taryba formuos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai palankią aplinką ir skatins MTEP veiklos kokybę bei rezultatų perdavimą visuomenei. Ji bus atsakinga už priemones tyrėjų karjerai skatinti, rūpinsis mokslo ir studijų institucijų antreprenerystės kompetencijomis, Lietuvos pareiškėjų dalyvavimu Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje bei kitose tarptautinėse MTEP programose.

LMT skatins Lietuvos integraciją į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę, organizuos ir vykdys programinį konkursinį MTEP veiklų finansavimą, vertins mokslo ir studijų institucijų MTEP bei meno veiklą, mokslo ir meno doktorantūrą bei mokslininkų stažuotojų ugdymą, atstovaus Lietuvai tarptautinėse darbo grupėse, komitetuose, komisijose, susijusiose su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra.

Stiprinti Lietuvos mokslo tarybos vaidmenį jau anksčiau Lietuvai buvo rekomendavusios tarptautinės organizacijos. Europos mokslo fondo 2014 m. atlikto Lietuvos mokslo tarybos veiklos išorinio vertinimo ataskaitoje buvo pažymėta, kad LMT turi tapti aktyvesne patarėja mokslo politikos klausimais, reguliariai bendradarbiauti su kitomis Lietuvos institucijomis ir suinteresuotomis šalimis. Rekomendacija pakeisti LMT savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją buvo pateikta ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) ekspertų.

Remiantis tarptautine patirtimi, analogiškas atsakomybes turinčios Europos šalių institucijos veikia kaip Vyriausybei arba už mokslo politiką atsakingai ministerijai pavaldžios struktūros.

Siūlomi pakeitimai buvo aptarti su universitetų ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovais.

Nauja Mokslo ir studijų įstatymo nuostata įsigalios nuo 2022 m. kovo 1 d.

Dalintis per...