Programos CHIST-ERA kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis programos CHIST-ERA kvietimas teikti paraiškas. Bus finansuojami tarptautiniai mokslinių tyrimų projektai informacijos ir komunikacijos mokslų bei technologijų mokslų srityse.

Paraiškos teikiamos CHIST-ERA elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje iki 2021 m. kovo 1 d. 17 val. (Centrinės Europos laiku)

Teikiant tarptautines paraiškas Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas

Kvietime dalyvauja šios šalys:

Belgija, Bulgarija, Kanada (Québec), Čekija, Suomija, Prancūzija, Vengrija, Airija, Izraelis, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Ispanija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė.

Numatomas kvietimo biudžetas – 11,5 mln. Eur. Lietuvos mokslo tarybos indėlis į kvietimo biudžetą – 100 tūkst. Eur.

Mokslo projektų trukmė: 24–36 mėn.

Kvietimo aprėptis

Kvietimo temos (anglų kalba):

  1. Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions, BCI
  2. Towards Sustainable ICT, S-ICT

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių. Iš ne mažiau kaip 3 kvietime dalyvaujančių valstybių.

Vienos  šalies biudžetas projekte turi būti ne didesnis nei 60 proc. viso projekto biudžeto.

Projektų konsorciumuose skatinamas besivystančių, plėtros šalių (angl. Widening countries) dalyvavimas ir lyčių balansas.

Paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams

Paraiška rengiama vadovaujantis CHIST-ERA paraiškų teikimo sąlygomis ir Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019-04-04 įsakymas Nr. V-176).

Vieno projekto vykdytojų iš Lietuvos biudžetas negali viršyti 100 tūkst. Eur.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Paraiškų vertinimas ir kriterijai

Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui ir ekspertiniam vertinimui.

Administracinis vertinimas atliekamas vadovaujantis ERA-NET programų paraiškų administracinės patikros vertinimo kriterijais (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017-01-31 įsakymas Nr. V-20).

Ekspertinio vertinimo metu paraiškos bus vertinamos pagal atitikimo kvietimo temai kriterijų, mokslinę ir technologinę kokybę, projekto pagrįstumą, poveikį. Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinio vertinimo kriterijus atitikusios paraiškos.

Papildoma informacija

Išsamesnė informacija apie kvietimą teikti paraiškas, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami CHIST-ERA tinklalapyje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija apie CHIST-ERA programą skelbiama Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje.

Informaciją teikia Lietuvos mokslo tarybos Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorė Laura Kostelnickienė, tel. (+370) 676 17398, e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt

Dalintis per...