Plastiko atliekos. Europos strategija, kuria siekiama apsaugoti planetą, apginti piliečius ir suteikti galimybių įmonėms

Sausio 16d.priimta pirmoji Europos lygmens strategija dėl plastikų yra žiedinės ekonomikos kūrimo dalis.

Ja bus siekiama apsaugoti aplinką nuo taršos plastiku ir tuo pat metu skatinti inovacijas – šis uždavinys taps progresyviu Europos ateities kūrimo planu. Produktų projektavimo, gamybos, naudojimo ir perdirbimo būdų pertvarkymas ES yra labai naudingas verslui, tad iniciatyva šioje srityje suteiks naujų investavimo galimybių ir padės kurti naujas darbo vietas. Pagal naujus planus visos ES rinkoje esančios plastikinės pakuotės iki 2030 m. taps perdirbamos, bus mažinamas vienkartinių plastikų naudojimas ir ribojamas tyčinis mikroplastikų naudojimas.

„Jei nepakeisime plastikų gamybos ir naudojimo būdų, 2050 m. vandenynuose bus daugiau plastikų nei žuvų, – komentavo už darnų vystymąsi atsakingas pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas. – Nebegalime leisti plastikams patekti į mūsų vandenį, maistą ir organizmus. Vienintelis ilgalaikis plastiko atliekų mažinimo būdas – daugiau jų perdirbti ir pakartotinai naudoti. Šio uždavinio piliečiai, pramonė ir vyriausybės turi imtis drauge. ES plastikų strategija bus impulsas kurti naują labiau žiedinį verslo modelį. Turime investuoti į mūsų piliečius ir aplinką saugančias naujas novatoriškas technologijas ir tuo pat metu išlaikyti pramonės konkurencingumą.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas teigė: „Plastiko strategija padėsime pamatus naujai žiedinei plastikų ekonomikai ir pritrauksime investicijų į ją. Ji padės mažinti sausumoje, ore ir jūroje esančių plastiko šiukšlių kiekį ir suteiks naujų inovacijų diegimo, konkurencingumo didinimo ir kokybiškų darbo vietų kūrimo galimybių. Be to, tai puiki proga Europos pramonei tapti naujų technologijų ir medžiagų srities lydere pasaulyje. O vartotojai turės galimybę sąmoningai rinktis tai, kas naudinga aplinkai. Neabejotinos naudos gaus visi.“

Kasmet europiečiai išmeta 25 mln. tonų plastiko atliekų ir tik mažiau nei 30 proc. jų surenkama perdirbti. Visame pasaulyje plastikas sudaro 85 proc. paplūdimių šiukšlių. Plastikas atsiduria net piliečių plaučiuose ir lėkštėse – ore, vandenyje ir maiste esančių mikroplastikų poveikis sveikatai dar nežinomas. Naująja ES masto plastikų strategija, kuri grindžiama Komisijos jau nuveiktu darbu, ši problema bus sprendžiama tiesiogiai.

Šiandien priimta strategija padės pertvarkyti produktų projektavimo, gamybos, naudojimo ir perdirbimo būdus ES. Šiuo metu plastikai pernelyg dažnai gaminami, naudojami ir šalinami taip, kad nebelieka galimybių gauti ekonominės naudos iš žiedinės ekonomikos principų. Be to, daroma žala aplinkai. Šios strategijos tikslas – saugoti aplinką ir tuo pat metu dėti pamatus naujai plastikų ekonomikai, kurioje projektavimas ir gamyba visiškai atitiks pakartotinio naudojimo, taisymo ir perdirbimo poreikius ir bus kuriamos tvaresnės medžiagos.

Europa turi geriausias galimybes pirmauti šioje pertvarkoje. Šie pokyčiai sudarys sąlygas diegti inovacijas, didinti konkurencingumą ir kurti darbo vietas. Kartu su plastikų strategija Komisija patvirtino stebėsenos sistemą, kurią sudaro kiekvienam ciklo etapui skirti dešimt pagrindinių rodiklių, kurie padės vertinti pažangą pereinant prie žiedinės ekonomikos ES ir nacionaliniu lygmeniu.

Pagal naująją strategiją Europos Sąjunga sieks:

  • užtikrinti, kad perdirbimas būtų pelningas įmonėms. Siekiant pagerinti rinkoje naudojamų plastikų perdirbimo galimybes ir padidinti perdirbto plastiko paklausą bus kuriamos naujos pakuočių taisyklės. Kadangi bus surenkama daugiau plastiko, reikės tobulesnių ir didesnių perdirbimo įrenginių, o taip pat geresnės standartizuotos atliekų rūšiuojamojo rinkimo ir rūšiavimo sistemos visai ES. Tai padės sutaupyti maždaug po šimtą eurų nuo surinktos tonos ir sukurs didesnę pridėtinę vertę konkurencingesnei, atspariai plastikų pramonei;
  • pažaboti plastiko atliekų susidarymą. Europos teisės aktai jau padėjo smarkiai sumažinti plastikinių maišelių naudojimą kai kuriose valstybėse narėse. Dabar planuojama telkit dėmesį į kitus vienkartinius plastikus ir žvejybos įrankius: šiuo tikslu bus remiamos nacionalinės sąmoningumo ugdymo kampanijos ir remiantis konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais rezultatais bei turima informacija bus sprendžiama, kokios aprėpties turėtų būti naujos 2018 m. pasiūlyti numatytos ES lygmens taisyklės. Komisija taip pat imsis priemonių, kuriomis bus ribojamas mikroplastikų naudojimas produktuose ir reikalaujama naudoti biologiškai skaidžių ir kompostuojamų plastikų etiketes;
  • stabdyti jūros šiukšlinimą. Naujomis uosto priėmimo įrenginių taisyklėmis bus sprendžiama jūros šiukšlinimo problema – bus užtikrinama, kad laivuose susidarančios ar jūroje surinktos atliekos būtų ne paliekamos, o grąžinamos į sausumą ir atitinkamai tvarkomos. Taip pat bus taikomos administracinės naštos mažinimo uostams, laivams ir kompetentingoms institucijoms priemonės;
  • skatinti investicijas ir inovacijas. Komisija parengs nacionalinėms institucijoms ir Europos įmonėms skirtas gaires dėl plastiko atliekų susidarymo vietoje mažinimo. Bus didinama parama inovacijoms – dar 100 mln. EUR bus skirta pažangesnėms ir labiau perdirbamoms plastikinėms medžiagoms kurti, perdirbimo procesų efektyvumui didinti, pavojingoms cheminėms medžiagoms ir teršalams aptikti ir šalinti iš perdirbtų plastikų;
  • skatinti pokyčius visame pasaulyje. Ruošdama savo pačios namų darbus Europos Sąjunga ketina dirbti ir su viso pasaulio partneriais ieškodama pasaulinio masto sprendimų ir kurdama tarptautinius standartus. Toliau skirsime paramą kitoms šalims, kaip kad skyrėme Gango upei valyti Indijoje.

Tolesni veiksmai

Šiandien pateiktas naujos direktyvos dėl uosto priėmimo įrenginių pasiūlymas perduodamas priimti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Laikydamasi geresnio reglamentavimo reikalavimų Komisija 2018 m. pateiks pasiūlymą dėl vienkartinių plastikų.

Iki 2018 m. vasario 12 d. suinteresuotieji subjektai gali pareikšti savo nuomonę vykstančiose viešose konsultacijose.

Komisija ketina pradėti Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos peržiūrą ir parengti atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir rūšiavimo gaires, kurios turėtų būti paskelbtos 2019 m.

Visą priemonių sąrašą ir jų įgyvendinimo tvarkaraštį galima rasti Plastikų strategijos priede, pateiktame čia.

Pagrindiniai faktai

Tęsdama su 2015 m. Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkiniu susijusį darbą, plastikų strategiją parengė pagrindinė projekto darbo grupė, kurią sudaro pirmasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas, pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas ir Komisijos nariai Karmenu Vella ir Elżbieta Bieńkowska. Prie jo rengimo taip pat prisidėjo daug kitų Komisijos narių – jie padėjo nustatyti veiksmingiausias priemones, apimančias įvairias politikos sritis.

Kolegijos priimtos iniciatyvos šiandien įkūnijamos šiais dokumentais:

  • Komunikatu dėl europinės plastikų žiedinėje ekonomikoje strategijos;
  • Komunikatu dėl cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąveikos;
  • Žiedinės ekonomikos stebėsenos sistema;
  • nauja direktyva dėl uosto priėmimo įrenginių.

Juos papildo ataskaitos dėl svarbiausių žaliavų ir aerobiškai skaidžių plastikų.

2015 m. gruodžio 2 d. Europos Komisija priėmė plataus užmojo žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį, kuriam priklauso ir šiandienos priemonės.

Plastikų strategija taip pat ketinama smarkiai prisidėti siekiant 2030 m. darnaus vystymosi tikslų ir Paryžiaus susitarimo tikslų dėl klimato kaitos.

ES jau ėmėsi reikšmingų veiksmų nustatydama reikalavimus valstybėms narėms priimti priemones, kuriomis būtų mažinamas plastikinių maišelių naudojimas, stebimas ir mažinamas į jūrą išmestų šiukšlių kiekis.

Ateityje matyti nemažai perspektyvų plėtoti novatorišką žiedinę plastikų pramonę visame pasaulyje.

Šaltinis: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_lt.htm

Dalintis per...