Pirmasis „Europos horizonto“ strateginis planas (2021–2024 m.): Komisija nustatė tvarią ateitį kurti padėsiančius mokslinių tyrimų ir inovacijų prioritetus

Šiandien Europos Komisija patvirtino pirmąjį naujosios ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“, kurios vertė dabartinėmis kainomis – 95,5 mlrd. EUR, strateginį planą. Strateginis planas yra programos „Europos horizontas“ naujovė. Jame nustatomos strateginės investavimo per pirmuosius ketverius programos įgyvendinimo metus kryptys. Strateginiu planu užtikrinama, kad ES mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmais būtų prisidedama prie ES prioritetų, be kita ko, tikslų užtikrinti, kad Europos poveikis klimatui būtų neutralus, kad ji taptų žalia ir prisitaikytų prie skaitmeninio amžiaus ir kad ekonomika tarnautų žmonėms.

Už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji Komisijos pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „Šiuo planu padedamas pagrindas pagal „Europos horizonto“ darbo programą vykdyti kompetencija grindžiamą aukščiausios kokybės mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą. Šiomis strateginėmis kryptimis užtikriname, kad investicijomis į mokslinius tyrimus ir inovacijas būtų prisidedama prie ekonomikos gaivinimo proceso, grindžiamo dvejopa žaliąja ir skaitmenine pertvarka ir atsparumo bei atviro strateginio savarankiškumo didinimu.“

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel kalbėjo: „Plane nustatydami strategines kryptis užtikriname, kad naujos žinios, idėjos ir inovacijos padėtų įgyvendinti bendrus ES politikos prioritetus. Šis naujas metodas – dar vienas būdas užtikrinti, kad ES finansuojami moksliniai tyrimai ir inovacijos padėtų spręsti europiečiams kylančius uždavinius.“

Plataus užmojo programa ir tokio pat užmojo planas

Strateginiame plane nustatomos keturios strateginės artimiausių ketverių metų investavimo į mokslinius tyrimus ir inovacijas pagal programą „Europos horizontas“ kryptys:

  • pirmavimo kuriant pagrindines skaitmenines, didelio poveikio ir naujas technologijas, sektorius ir vertės grandines užtikrinimas siekiant didinti atvirą strateginį savarankiškumą;
  • Europos ekosistemų ir biologinės įvairovės atkūrimas ir tvarus gamtos išteklių valdymas;
  • užtikrinimas, kad Europos ekonomika taptų pirmąja skaitmeninėmis technologijomis pagrįsta žiedine, neutralaus poveikio klimatui ir tvaria ekonomika;
  • atsparesnės, įtraukesnės ir demokratiškesnės Europos visuomenės kūrimas.

Visų keturių krypčių pagrindas – tarptautinis bendradarbiavimas, nes jis labai svarbus siekiant spręsti daugelį pasaulinių uždavinių.

Strateginiame plane taip pat nustatomos pagal programą „Europos horizontas“ remtinos Europos bendro finansavimo ir bendro programavimo partnerystės ir ES misijos. Partnerystėmis, kurios bus susijusios su ypatingos svarbos, kaip antai energetikos, transporto, biologinės įvairovės, sveikatos, maisto ir žiediškumo, sritimis, bus papildomos dešimt vasario mėn. Komisijos pasiūlytų institucionalizuotųjų Europos partnerysčių. ES misijomis bus sprendžiami mūsų kasdieniam gyvenimui įtakos turintys pasauliniai uždaviniai. Jų tikslai bus plataus užmojo, įkvepiantys, tačiau pasiekiami, kaip antai siekiai kovoti su vėžiu, prisitaikyti prie klimato kaitos, apsaugoti vandenynus, žalinti miestus ir užtikrinti gerą dirvožemio būklę bei apsirūpinimą maistu. ES misijos, kurioms įgyvendinti bus naudojamos įvairios skirtingų sričių ir politikos krypčių priemonės, padės spręsti sudėtingus klausimus – tam bus pasitelkiami mokslinių tyrimų projektai, politikos priemonės ar net teisėkūros iniciatyvos.

Nustatant strategines kryptis atsižvelgta ir į įvairius horizontaliuosius, pavyzdžiui, lyčių, klausimus. Į visus pagal programą numatomus mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmus standartiškai turės būti integruojamas ir lyčių aspektas, nebent bus nurodyta, kad lyties klausimas konkrečiu atveju nėra aktualus.

Tolesni veiksmai

„Europos horizonto“ strateginiame plane nustatyti prioritetai bus įgyvendinami vykdant „Europos horizonto“ darbo programą. Joje numatomos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos finansavimo pagal teminius kvietimus teikti pasiūlymus galimybės. Pirmieji kvietimai teikti pasiūlymus bus paskelbti 2021 m. pavasarį ir pristatyti per birželio 23–24 d. vyksiančius Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų dienų renginius.

Pagrindiniai faktai

2019 m. kovo–balandžio mėn. pasiekus politinį susitarimą dėl programos „Europos horizontas“, Komisija pradėjo strateginio planavimo procesą. Jo rezultatai pateikiami strateginiame plane.

Strateginis planas buvo parengtas intensyviai bendradarbiaujant su Europos Parlamentu, valstybėmis narėmis, suinteresuotaisiais subjektais ir plačiąja visuomene. Įvairiais strateginio planavimo proceso etapais gauta daugiau kaip 8 000 nuomonių. Įtraukus plano rengimo bendromis jėgomis procesas vykdytas siekiant užtikrinti kuo didesnę bendrą atsakomybę ir kuo geresnį bendrą programos „Europos horizontas“ poveikį.

Daugiau informacijos

„Europos horizonto“ strateginis planas. Informacijos suvestinė

„Europos horizonto“ strateginis planas

Programa „Europos horizontas“

ES misijos

Europos partnerystės

Kvietimai teikti pasiūlymus ir finansavimo paraiškų teikimas

Dalintis per...