Nauja bioekonomikos strategija tvariai Europai

Šiandien Komisija pristatė veiksmų planą, kaip plėtoti tvarią ir žiedinę bioekonomiką, naudingą Europos visuomenei, aplinkai ir ekonomikai.

 

Bioekonomikos strategija, apie kurią Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris ir Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas F. Timmermansas pranešė su pranešimu apie Sąjungos padėtį 2018 m. pristatytame ketinimų rašte, atspindi Komisijos siekį suteikti naują postūmį darbo vietų kūrimui, ekonomikos augimui ir investicijoms. Ja siekiama gerinti ir didinti tvarų atsinaujinančių išteklių naudojimą sprendžiant pasaulines ir vietines problemas, pavyzdžiui, klimato kaitos ir tvaraus vystymosi.

 

Pasaulyje biologiniai ištekliai ir ekosistemos nėra neišsemiami, todėl reikia imtis inovacijų siekiant žmones aprūpinti maistu, švariu vandeniu ir energija. Bioekonomika gali dumblius paversti kuru, perdirbti plastiką, iš atliekų pagaminti naujus baldus ar drabužius arba pramonės šalutinius produktus perdirbti į biologinės kilmės trąšas. Ji gali iki 2030 m. sukurti 1 mln. naujų žaliųjų darbo vietų.

 

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Tapo akivaizdu, kad reikia sistemingai pakeisti produktų gamybą, vartojimą ir šalinimą. Plėtodami savo bioekonomiką – žiedinės ekonomikos atsinaujinantįjį segmentą – galime rasti naujų ir naujoviškų būdų, kaip apsirūpinti maistu ir energija neišeikvojant ribotų mūsų planetos biologinių išteklių. Be to, mūsų ekonomikos persvarstymas ir pirminės gamybos modelių modernizavimas yra susiję ne tik su mūsų aplinka ir klimatu: jie teikia daug galimybių kurti naujas ekologiškas darbo vietas, visų pirma kaimo ir pakrančių vietovėse.“

 

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas pridūrė:„ES siekia rodyti pavyzdį, kaip atliekas, liekanas ir nebereikalingus objektus paversti didelės vertės produktais, žaliosiomis cheminėmis medžiagomis, pašarais ir tekstilės gaminiais. Moksliniai tyrimai ir inovacijos atlieka svarbų vaidmenį spartinant Europos ekonomikos perėjimą prie žaliosios ekonomikos ir siekiant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų.“

 

Kuriant darnią žiedinę bioekonomiką reikalingos bendros valdžios institucijų ir pramonės pastangos. Siekdama skatinti šias bendras pastangas ir remdamasi trimis pagrindiniais tikslais, 2019 m. Komisija pradės taikyti 14 konkrečių priemonių, į kurias bus įtraukti šie aspektai:

1. Biologinių sektorių plėtojimas ir stiprinimas

Siekdama išnaudoti bioekonomikos galimybes modernizuoti Europos ekonomiką ir pramonę, kad būtų užtikrinta ilgalaikė ir tvari gerovė, Komisija:

  • sukurs 100 mln. € biudžeto Žiedinės bioekonomikos teminę investavimo platformą, kurioje būtų galima biologines inovacijas priartinti prie rinkos ir sumažinti privačių investicijų į tvarius sprendimus riziką;
  • sudarys palankesnes sąlygas naujų tvarių biologinio perdirbimo įrenginių plėtrai visoje Europoje.

2. Spartus bioekonomikos diegimas visoje Europoje

Valstybės narės ir regionai, ypač Vidurio ir Rytų Europoje, turi daug nepakankamai išnaudotų galimybių biomasės ir atliekų srityje. Siekdama spręsti šią problemą, Komisija:

  • parengs strateginę tvarių maisto ir žemės ūkio sistemų, miškininkystės ir biologinių produktų diegimo darbotvarkę;
  • sukurs ES šalims skirtą ES paramos bioekonomikos politikai priemonę pagal programą „Horizontas 2020“ siekiant parengti nacionalines ir regionines bioekonomikos darbotvarkes;
  • pradės bandomuosius veiksmus, skirtus bioekonomikai plėtoti kaimo, pakrančių ir miestų vietovėse, pavyzdžiui, atliekų tvarkymo ar anglies dioksido kiekį dirvožemyje didinančio ūkininkavimo srityse.

3. Ekosistemos apsauga ir ekologinių bioekonomikos ribų suvokimas

Mūsų ekosistemai kyla didelių grėsmių ir tokių problemų kaip augantis gyventojų skaičius, klimato kaita ir dirvožemio degradacija. Siekdama spręsti šiuos uždavinius, Komisija:

  • įgyvendins ES masto stebėsenos sistemą, kad būtų galima stebėti pažangą siekiant tvarios ir žiedinės bioekonomikos;
  • gerins mūsų žinių bazę ir supratimą apie konkrečias bioekonomikos sritis rinkdama duomenis ir užtikrindama, kad jie būtų geriau prieinami per Bioekonomikos žinių centrą;
  • teiks gaires ir skatins gerąją patirtį, kaip vykdyti bioekonomikos veiklą, neviršijant saugių ekologinių ribų.

Spalio 22 d. Briuselyje Komisija rengia konferenciją, kurioje veiksmų planas bus aptariamas su suinteresuotosiomis šalimis ir bus daugiau dėmesio skiriama konkretiems biologiniams produktams.

 

Pagrindiniai faktai

Savo ketinimų rašte, skirtame Europos Vadovų Tarybos ir Europos Parlamento pirmininkams, Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris ir pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas F. Timmermansas šį komunikatą pristatė kaip vieną iš Komisijos prioritetų siekiant skatinti darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir investicijas ES. Tai yra atnaujinta 2012 m. bioekonomikos strategijosversija.

Bioekonomika apima visus sektorius ir sistemas, kuriuose naudojami biologiniai ištekliai. Tai vienas didžiausių ir svarbiausių ES sektorių, apimantis žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, maisto, bioenergijos ir biologinius produktus, kurių metinė apyvarta siekia apie 2 trln. € ir kuriuose dirba apie 18 mln. žmonių. Be to, jis atlieka pagrindinį vaidmenį kaimo ir pakrančių vietovių augimo skatinimo srityje.

ES jau finansuoja tvarių, įtraukių ir žiedine biologine ekonomika pagrįstų biologinių sprendimų ieškojimą, bandymą ir diegimą, be kita ko, jiems pagal dabartinę ES finansavimo programą „Horizontas 2020“ skirta 3,85 mlrd. €. Komisija pasiūlė 2021–2027 m. pagal programą „Europos horizontas“ skirti 10 mlrd. € maisto ir gamtos ištekliams, įskaitant bioekonomiką.

 

Daugiau informacijos galite rasti Europos Komisijos tinklapyje.

Dalintis per...