Lietuvos mokslo taryba tapo konsorciumo, vykdysiančio lyčių lygybės stiprinimo mokslo ir inovacijų srityje projektą, nare

Konsorciumas, kuriame yra 26 organizacijos iš 21 Europos šalies, pradeda vykdyti lyčių lygybės stiprinimo mokslo ir inovacijų srityje, kuriant žinias, ugdant gebėjimus, keičiantis ne tik mokslo politikos informacija, bet ir ją koordinuojant, teikiant strategines konsultacijas politikos klausimais projektą (GENDERACTIONplus). Lietuvai projekte atstovauja Lietuvos mokslo taryba ir Vilniaus universitetas.

Vadovaujantis naująja Europos mokslinių tyrimų erdvės (ERA) politikos darbotvarke projekto partneriai daugiausia dėmesio skirs penkioms teminėms sritims, apimančioms smurto dėl lyties akademinėje aplinkoje, įvairovės ir įtraukties bei galimų diskriminacijos priežasčių, pavyzdžiui, etninė kilmė, negalia ar LGBTQI+, aspektus.

Projekto teminės sritys: įtrauktis ir intersekcionalumas; smurtas dėl lyties akademinėje aplinkoje; lyčių aspektas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje; su lyčių lygybe susijusių veiksmų stebėsena naujosios ERA valstybių narių lygmeniu, numatant stebėsenos mechanizmą ir rodiklius;) lyčių lygybės planų kaip pagrindinės priemonės naujojoje ERA skatinti įtraukius institucinius pokyčius įgyvendinimo ir poveikio stebėsenos bei vertinimo sistemos kūrimas.

Siekiant projekto tikslų numatyta sukurti dvi specialistų bendruomenes (angl. Communities of Practice). Vienoje bus telkiami nacionalinių valdžios institucijų atstovai, kitoje – mokslinius tyrimus finansuojančių organizacijų atstovai.

Projektą koordinuoja Čekijos mokslų akademijos Sociologijos institutas.

Šis lyčių lygybės stiprinimo mokslo ir inovacijų srityje projektas vykdomas remiantis 2017–2021 m. projektu „Genderaction“ („Horizonto 2020“ lėšos), nuolatinės darbo grupės lyčių lygybės mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje (SWG GRI) darbu bei su lyčių lygybe susijusias veiklas finansuojančių organizacijų (FORGEN) specialistų bendruomenės, pradėtu plėtoti vykdant 2018–2021 m. projektą „Act“, darbu.

Projektas finansuojamas „Europos horizonto“ lėšomis.

Dalintis per...