Lietuvos mokslo taryba kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę dėl mokslo finansavimo

 

Lietuvos mokslo taryba kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę ragindama imtis aktyvių veiksmų, kurie padėtų laikytis valstybės įsipareigojimų finansuojant šalies mokslą.

Reaguodama į vykstančias diskusijas dėl šalies mokslo ir studijų finansavimo būklės, Lietuvos mokslo taryba konstatuoja, kad mokslas yra viena svarbiausių modernios valstybės raidos prielaidų ir siūlo parengti konkretų planą Lietuvos mokslui skiriamų nacionalinio biudžeto lėšų daliai prie Europos Sąjungos vidurkio priartinti.

Nepaisant pastarųjų metų Lietuvos valstybės biudžeto pajamų augimo, 2018 m. BVP lėšų dalis, skirta moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP), buvo mažesnė nei 2015 m. Menksta mokslo projektų paraiškų konkursų sėkmės rodiklis: Lietuvos mokslininkų pasirengimas vykdyti aukščiausio lygio tyrimus yra ženkliai didesnis, nei Lietuvos mokslo tarybos – pagrindinės institucijos, finansuojančios mokslo projektus Lietuvoje – galimybės užtikrinti adekvatų jų finansavimą.

Finansavimo būklės negerina ir priimami teisės aktai. 2018 m. priimtas LR Technologijų ir inovacijų įstatymas, prieštaraudamas tarptautinei praktikai, iš esmės suskaidė MTEP veiklą, nuvertinęs fundamentinių  tyrimų svarbą inovacijoms rastis.

Vienas iš galimų sprendimų – susieti šią dalį su BVP, numatant ambicingą tikslą – per 5 metus skirti mokslui ne mažiau 2 proc. nuo BVP. Lietuvos mokslo tarybos biudžeto lėšos, skirtos mokslo konkursiniam finansavimui, nuo 2020 m. privalo kasmet didėti bent trečdaliu, kad  baigiantis 2014–2020 metų ES fondų investicijų periodo MTEP finansavimui būtų bent iš dalies išspręsta mokslo konkursinio finansavimo srityje susidarysianti finansinio vakuumo problema.

Lietuvos mokslininkų bendruomenei keliami uždaviniai – atlikti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus, dažnai akcentuojamas nepakankamas Lietuvos mokslininkų dalyvavimas tarptautinėje mokslo konkursinio finansavimo erdvėje. Būtina pabrėžti, kad sėkmingas konkuravimas šioje srityje įmanomas tik tuomet, kai užtikrinamas tvarus mokslo finansavimas nacionaliniu lygiu: parama originalioms mokslinių tyrimų idėjoms, tyrimų rezultatų sklaida tarptautiniu mastu didina Lietuvos mokslininkų žinomumą, sudaro sąlygas formuotis tarptautinėms mokslininkų grupėms.

Dokumentą pasirašė Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Romas Baronas ir Lietuvos mokslo tarybos Valdybos pirmininkas prof. Rimvydas Petrauskas.

Visas dokumento tekstas.

Dalintis per...