Kvietimas teikti paraiškas finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus (LINO LT) (uždarytas)

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001) lėšomis.

Šių LINO LT vizitų tikslas – skatinti glaudesnį Lietuvos ir užsienio tyrėjų bendradarbiavimą, užsienio tyrėjams atvykstant į Lietuvos aukštąsias mokyklas ar valstybinius mokslinių tyrimų institutus susipažinti su jų tyrėjais ir (ar) techninėmis galimybėmis (laboratorijomis, mokslo centrais ir pan.).

Finansuojami vizitai Užsienio mokslininkų arba Lietuvos mokslininkų, kurie dirba mokslinį darbą užsienio valstybėje, vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas ar valstybinius mokslinių tyrimų institutus, įtrauktus į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Mokslininkas yra tyrėjas, turintis mokslo daktaro laipsnį (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

Finansuojami mokslininkų vizitai tik iš Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvą ir atgal.

Vizito pradžia Finansuojami užsienio partnerių mokslininkų vizitai įvyksiantys ne vėliau kaip 6 mėnesiai nuo paraiškos pateikimo dienos.
Vizito trukmė Iki 3 kalendorinių dienų
Paraiškų teikiamas Elektroniniu paštu
Pareiškėjai turi užpildyti Prašymo dėl galimo užsienio partnerio vizito išlaidų apmokėjimo formą, ją atspausdinti, pasirašyti ir kartu su priedais nuskenuotą pateikti e. p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt.
Paraiškos teikiamos lietuvių kalba
Galimi pareiškėjai Lietuvos aukštosios mokyklos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, įtraukti į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
Vizitų išlaidų paskaičiavimas Finansuojamos išlaidų rūšys:

  • kelionės į Lietuvą ir atgal išlaidos. Kelionės išlaidos apmokamos pareiškėjui išlaidų kompensavimo būdu.
  • apgyvendinimo Lietuvoje išlaidos. Pareiškėjui apmokamos faktiškai patirtos ir pagrįstos apgyvendinimo išlaidos išlaidų kompensavimo būdu.
Kelionės išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 6 d. Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (2021 m. vasario 23 d. redakcija). Apskaičiuojant išlaidas rekomenduojame naudotis šia skaičiuokle.

Apgyvendinimo išlaidos apmokamos vadovaujantis  Dalyvavimo projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ veiklose apraše nustatyta tvarka.

Atsiskaitant už vizitą kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios yra pagrįstos ir kurių apmokėjimas yra įrodytas apskaitos dokumentais.

Paraiškų konkurso sąlygos Vertinimo kriterijai:

  • Vizito tikslų pagrįstumas
  • Numatomų rezultatų reikšmė
Finansuojami ne daugiau kaip trijų tos pačios mokslo ir/ar studijų institucijos mokslininkų, atstovaujančių tą pačią mokslo sritį, vizitai.
Finansuojami tik tie vizitai, kurių tikslai atitinka šiame kvietime nurodytą veiklos tikslą.

Vizitai, kurie skirti mokslinių tyrimų vykdymui, mokymams, paskaitų ar seminarų skaitymui, dalyvavimui doktorantūros gynimo procese, nelaikomi atitinkantys šios veiklos tikslą.

Paraiškų vertinimas ir atranka atliekama bei sprendimas dėl finansavimo priimamas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo paraiškos pateikimo. Apie paraiškų vertinimo rezultatus ir sprendimą dėl paraiškų finansavimo pareiškėjai informuojami per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
Daugiau informacijos
Apie LINO LT vizitus – LINO LT tinklalapyje
Viešojo administravimo specialistė Veronika Kapalinskaitė, e. p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt, tel. (8 604) 76286

Dalintis per...