Nuolatinis kvietimas teikti prašymus dėl užsienio partnerio mokslininko vizito finansavimo (LINO LT)

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti prašymus gauti finansavimą užsienio partnerių mokslininkų vizitams į Lietuvą. Vizitai finansuojami vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001).

Finansuojami galimų užsienio partnerių mokslininkų vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas ar valstybinius mokslinių tyrimų institutus (toliau – priimančioji institucija) susipažinti su Lietuvos tyrėjais ir (ar) priimančiosios institucijos techninėmis galimybėmis (laboratorijomis, mokslo centrais ir pan.), siekiant skatinti glaudesnį Lietuvos ir užsienio tyrėjų bendradarbiavimą.

Galimi pareiškėjai – Lietuvos aukštosios mokyklos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, įtraukti į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Prašymai priimami nuolatos.

Prašymų vertinimo kriterijai:

1) vizito tikslų pagrįstumas;

2) numatomų rezultatų reikšmė.

Prašymų rengimo nuostatos

 1. Prašymas rengiamas lietuvių kalba.
 2. Užsienio partnerių mokslininkai – tai užsienio mokslininkai arba Lietuvos mokslininkai, kurie dirba mokslinį darbą užsienio valstybėje.
 3. Mokslininkas yra tyrėjas, turintis mokslo daktaro laipsnį (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).
 4. Kompensuojamos užsienio partnerių mokslininkų vizitų, įvykusių ir (ar) įvyksiančių ne anksčiau kaip 2017 m. rugpjūčio 6 d. ir ne vėliau kaip 6 mėnesiai nuo paraiškos pateikimo termino, išlaidos.
 5. Mokslinės išvykos finansuojamos išlaidų kompensavimo būdu.
 6. Kompensuojamos šios išlaidų rūšys:
  • kelionės į Lietuvą ir atgal išlaidos;
  • apgyvendinimo ir pragyvenimo Lietuvoje išlaidos (iki 2 dienų).
 7. Didžiausios galimos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-157 patvirtinta Kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita. Apskaičiuojant išlaidas rekomenduojame naudotis atvykstančio mokslininko išlaidų skaičiuokle.
 8. Finansuojami tik vizitai, kurių tikslai atitinka šiame kvietime nurodytą veiklos tikslą. Vizitai, kurių tikslas yra tik mokslinių tyrimų vykdymas, paskaitų ar seminarų skaitymas, dalyvavimas doktorantūros gynimo procese, nelaikomi atitinkantys šios veiklos tikslą.
 9. Atsiskaitant už vizitą kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios yra pagrįstos ir kurių apmokėjimas yra įrodytas apskaitos dokumentais.

Prašymų vertinimas ir atranka

Prašymų vertinimas, atranka atliekami ir sprendimas dėl prašymo finansavimo priimamas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo prašymo pateikimo Taryboje dienos. Apie prašymų vertinimo rezultatus ir sprendimą dėl prašymo finansavimo pareiškėjai informuojami per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Prašymų teikimo tvarka

Prašymai teikiami elektroniniu paštu. Pareiškėjai turi užpildyti Prašymo dėl užsienio partnerio vizito išlaidų apmokėjimoformą, ją atspausdinti, pasirašyti ir kartu su priedais nuskenuotą pateikti e. p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt.

Kvietimo dokumentai

Kontaktinis asmuo

Informaciją pareiškėjams teikia Veronika Kapalinskaitė tel. (8 604) 76286, e. p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt

Dalintis per...