Kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslo vadybininkų vizitus (LINO LT) (uždarytas)

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti mokslo vadybininkų vizitus projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001) lėšomis.

Šių LINO LT vizitų tikslas – stiprinti Lietuvos mokslo vadybininkų administravimo gebėjimus mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) srityje. Vizitai turi padėti susipažinti su gerąją tyrėjų pasiruošimo dalyvauti tarptautiniuose paraiškų konkursuose ir partnerių paieškos patirtimi, galimybėmis tyrėjams aktyviau dalyvauti tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje, dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose taisyklėmis, naujovėmis ar aktualijomis.

Finansuojami vizitai Į tarptautines MTEPI programas vykdančias užsienio institucijas
Į mokslo įstaigas, nuolat laiminčias tarptautinių mokslinių tyrimų projektų konkursus
Į Europos Sąjungos valstybes nares ir Jungtinę Karalystę
Vizito pradžia Ne anksčiau kaip 2021 m. liepos 1 d.
Vizito trukmė Iki 4 kalendorinių dienų
Paraiškų teikiamas Elektroniniu paštu
Pareiškėjai turi užpildyti paraiškos dėl mokslo vadybininko vizito išlaidų kompensavimo formą, ją atspausdinti, pasirašyti ir kartu su priedais nuskenuotą pateikti e. p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt.
Paraiškos teikiamos lietuvių kalba
Galimi pareiškėjai Mokslo vadybininkai – tai Lietuvos aukštosios mokyklos, valstybinio mokslinio tyrimų instituto ar kito viešojo sektoriaus subjekto, veikiančio mokslo ir (ar) studijų srityje, darbuotojai, kurie organizuoja institucijos dalyvavimą MTEP ir inovacijų priemonėse, rengia projektų paraiškas bei administruoja projektus, vykdo atvirai prieinamų MTEP išteklių vartotojų paiešką, organizuoja šiems vartotojams paslaugų suteikimą bei vykdo kitas pagal pareigybės aprašymą jam nustatytas funkcijas, susijusias su žinių ir technologijų perdavimu bei MTEP rezultatų komercinimu.
Vizitų išlaidų paskaičiavimas Vizitai finansuojami išlaidų kompensavimo būdu. Kompensuojamos šios išlaidų rūšys:

  • kelionės į užsienio šalį ir atgal išlaidos
  • vietinių kelionių užsienio šalyje išlaidos
  • gyvenamojo ploto nuomos išlaidos
  • dienpinigiai
  • registravimosi renginyje mokesčio išlaidos
Išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 6 d. Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (2020 m. vasario 23 d. redakcija). Apskaičiuojant išlaidas rekomenduojame naudotis šia mokslo vadybininko išlaidų skaičiuokle.
Paraiškų konkurso sąlygos Vertinimo kriterijai:

  • Vizito tikslų pagrįstumas
  • Numatomų rezultatų reikšmė
Paraiškų vertinimas ir atranka atliekama bei sprendimas dėl finansavimo priimamas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo paraiškos pateikimo. Apie paraiškų vertinimo rezultatus ir sprendimą dėl paraiškų finansavimo pareiškėjai informuojami per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
 

Daugiau informacijos

 

Apie LINO LT vizitus – LINO LT tinklalapyje
Viešojo administravimo specialistė Veronika Kapalinskaitė, e. p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt, tel. (8 604) 76286

Dalintis per...