Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas dėl tyrėjų išvykų finansavimo (LINO LT) (uždarytas)

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001).

Galimi išvykos tikslai:

 • konsultacijos su tarptautinės MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) srities iniciatyvų sričių kuratoriais dėl bendradarbiavimo inicijavimo ir (ar) vykdymo, ir (ar) projektų paraiškų rengimo ir pateikimo, ir (ar) konkretaus kvietimo reikalavimų;
 • dalyvavimas informacinėse dienose, skirtose pristatyti svarbiausius tarptautinių MTEPI kvietimų reikalavimus ir (ar) informaciją apie paraiškų parengimą, ir (ar) pateikti gerąją paraiškų rengimo praktiką ir pan.;
 • dalyvavimas projekto partnerių paieškos renginiuose;
 • galimo bendradarbiavimo tarptautinėse MTEPI programose aptarimas su potencialiais užsienio partneriais

Galimi pareiškėjai – Lietuvos aukštosios mokyklos arba valstybinio mokslinių tyrimų instituto mokslininkai ar kiti tyrėjai.

Paraiškos priimamos nuolatos.

Finansuojamos išvykos tik į Europos Sąjungos valstybes nares ir Jungtinę Karalystę 

Paraiškų vertinimo kriterijai:

1) išvykos tikslų pagrįstumas;

2) numatomų rezultatų reikšmė.

Paraiškų rengimo nuostatos

 1. Paraiška rengiama lietuvių kalba.
 2. Tyrėjas – tai aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).
 3. Mokslininkas yra tyrėjas, turintis mokslo daktaro laipsnį (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).
 4. Dalyvavimas mokslinėse konferencijose nefinansuojamas. Finansuojamas tik dalyvavimas projektų partnerių paieškos renginiuose, tarptautinių MTEPI kvietimų informacinėse dienose ar pan. renginiuose, kurie tiesiogiai susiję su LINO LT projektu. Taip pat finansuojamos išvykos, skirtos konsultuotis su tarptautinės MTEPI srities iniciatyvų sričių kuratoriais.
 5. Galima išvykos pradžia – ne anksčiau kaip 2017 m. rugpjūčio 1 d. ir ne vėliau kaip 6 mėnesiai nuo paraiškos pateikimo termino.
 6. Finansuojamos išvykos trukmė – iki 7 kalendorinių dienų.
 7. Išvykos finansuojamos išlaidų kompensavimo būdu.
 8. Kompensuojamos šios išlaidų rūšys:
 • kelionės į užsienio šalį ir atgal išlaidos;
 • vietinių kelionių užsienio šalyje išlaidos;
 • gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
 • dienpinigiai;
 • registracijos mokestis (iki 700 Eur).
 1. Didžiausios galimos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 6 d. Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (2019 m. gegužės 13 d. redakcija). Apskaičiuojant išlaidas rekomenduojame naudotis tyrėjų išvykų išlaidų skaičiuokle (nuo 2019-05-13).
 2. Atsiskaitant už išvyką kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios yra pagrįstos ir kurių apmokėjimas yra įrodytas apskaitos dokumentais.

Paraiškų vertinimas ir atranka

Paraiškų vertinimas bei atranka atliekami ir sprendimas dėl paraiškos finansavimo priimamas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo paraiškos pateikimo Taryboje dienos. Apie paraiškų vertinimo rezultatus ir sprendimą dėl paraiškų finansavimo pareiškėjai informuojami per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos elektroniniu paštu. Pareiškėjai turi užpildyti paraiškos dėl tyrėjo išvykos išlaidų kompensavimo formą, ją atspausdinti, pasirašyti ir kartu su priedais nuskenuotą pateikti e. p. jolanta.paunksniene@lmt.lt

Kvietimo dokumentai

Kontaktinis asmuo

Informaciją pareiškėjams teikia Jolanta Paunksnienė tel. 8 676 18422, e. p. jolanta.paunksniene@lmt.lt

Dalintis per...