Kviečiame aktyviai dalyvauti ETP veiklose

Europos technologijų platformos (toliau – ETP) – Europos inovacijų iniciatyva skatinanti valstybinio ir privataus sektorių partnerystę ir tarptautiškumą mokslinių tyrimų veikloje svarbiausiose technologinėse srityse. Suinteresuotosios šalys (MVĮ, didelės verslo įmonės, universitetai, mokslinių tyrimų centrai, inovatoriai, pelno nesiekiančios organizacijos ir kt.) dalyvaudamos ETP veiklose, dalinasi gerosios praktikos patirtimi ir keičiasi žiniomis sprendžiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros prioritetų klausimus, vertinant aktualiausias sritis galinčias padidinti Europos pramonės konkurencingumą. EPT padeda užtikrinti Europos investicijas mokslo ir technologijų vystymui, finansinius išteklius moksliniams tyrimams koncentruodama rinkos poreikių požiūriu perspektyviausioms problemoms spręsti.

Pagrindinės ETP funkcijos:

  • plėtoti strategijas ir nustatyti silpnybes mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse, atsižvelgiant į pramonės perspektyvą;
  • skatinti suinteresuotų šalių bendradarbiavimą;
  • dalintis žiniomis ir skleisti informaciją.

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“, ETP veiklos yra pripažįstamos atliekančiomis patariamąjį vaidmenį.

Europos technologijų platformos

ENERGETIKA

APLINKA

GAMYBA IR PROCESAI

TRANSPORTAS

INFORMACINĖS IR KOMUNIKACINĖS TECHNOLOGIJOS

BIOPRAMONĖ

 

Šaltinis: http://h2020.lt/naujienos/71-kvieciame-aktyviai-dalyvauti-etp-veiklose 

Dalintis per...