Koronavirusas. Komisija ragina ES regionus kurti novatoriškas atsako ir atsigavimo partnerystes

Šiandien Europos Komisija skelbia kvietimą pareikšti susidomėjimą teminėmis partnerystėmis siekiant išbandyti tarpregioninius inovacijų projektus, kuriais remiamas atsakas ir atsigavimas po koronaviruso pandemijos. Kvietimo tikslas – padėti regionams pasinaudoti krizės teikiamomis galimybėmis, didinti atsparumą ir remtis žaliąja ir skaitmenine pertvarka, siekiant atgaivinti labiausiai paveiktus sektorius, pavyzdžiui, sveikatos ir turizmo sektorius.

Už sanglaudą ir reformas atsakinga Komisijos narė Elisa Ferreira sakė: „Remiantis ankstesniais sėkmingais panašiais bandomaisiais veiksmais, kuriais siekiama skatinti inovacijas ir konkurencingumą regionų lygmeniu, šio kvietimo paskelbimas yra dar vienas ES pajėgumų ir noro remti vietos ekonomiką tokiu sunkiu laikotarpiu pavyzdys. Dėmesys sveikatai, turizmui, tvarumui ir skaitmeninimui visiškai atitinka Komisijos prioritetus ir būtiną atsaką kovojant su koronaviruso krizės padariniais.

Šiuo kvietimu Europos Komisija siekia, kad susidomėjimą pareikštų regioninės valdžios institucijos ir kiti suinteresuotieji subjektai, pavyzdžiui, universitetai, mokslinių tyrimų centrai, klasteriai ir MVĮ, norintys išbandyti tarpregionines inovacijų partnerystes, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas tarpregioninių inovacijų projektų komercializacijai ir plėtrai bei skatinti verslo investicijas.

Pagal šį kvietimą bus remiamos keturių teminių sričių tarpregioninės partnerystės. Pirmoji partnerystė medicinos vertės grandinei kurti yra susijusi su vaistų ar medicinos priemonių, skirtų kovai su koronavirusu, kūrimu bet kuriame vertės grandinės lygmenyje, t. y. nuo sumanymo iki platinimo. Antroji medicinos atliekų saugos ir tvarkymo srities partnerystė yra susijusi su žiedinės ekonomikos sveikatos srityje tema. Trečioji partnerystė skirta projektams, kuriais skatinamas tvarus ir skaitmeninis turizmas. Ketvirtojoje partnerystėje daugiausia dėmesio skiriama vandenilio technologijų kūrimui daug anglies dioksido išmetančiuose regionuose, pavyzdžiui, pertvarkant esamas anglių kasyklas, lydyklas ar gamybos įrenginius.

Tolesni veiksmai

Iki 2021 m. pabaigos kiekviena atrinkta partnerystė turėtų turėti nustatytus veiksmus, kuriais būtų spartinamas tarpregioninių investicinių projektų inovacijų diegimas, komercializacija ir plėtra. Atrinktos partnerystės taip pat turėtų būti išnagrinėjusios finansines ir teisines kliūtis komercializacijai ir plėtrai, ir plėtoti bendradarbiavimą su kitomis ES programomis ir iniciatyvomis. Be to, atrinkti veiksmai turės būti vykdomi bendradarbiaujant su teminėse pažangiosios specializacijos platformose sukurtomis kitų sričių partnerystėmis.

Pagrindiniai faktai

2017 m. liepos 18 d. Europos Komisija priėmė komunikatą „Inovacijų stiprinimas Europos regionuose: atsparus, integracinis ir tvarus teritorinio lygmens ekonomikos augimas“(COM(2017) 376 final). Atsižvelgiant į tai, buvo pasiūlyti bandomieji veiksmai, susiję su tarpregioniniais inovacijų projektais.

Komisijai paskelbus kvietimą pareikšti susidomėjimą, 2017 m. pabaigoje buvo atrinktos aštuonios tarpregioninės partnerystės*, kurioms vadovauja vienas ar keli koordinuojantys regionai. Papildoma partnerystė dėl baterijų buvo pradėta vėliau.

Devynioms partnerystėms paramą teikė specialios Komisijos grupės, kuriose dalyvavo ekspertai iš kelių teminių departamentų. Ekspertai patarė, kaip geriausiai derinti įvairius ES fondus inovacijų projektams finansuoti ir kaip užtikrinti, kad verslo ir investicijų planas būtų tinkamas finansuoti.

Be šios praktinės Komisijos paramos, kiekvienai partnerystei galėtų būti teikiamos iki 100 000 EUR vertės nepriklausomos konsultavimo paslaugos per Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) demonstracinei, plėtros ir komercializacijos veiklai.

Atsižvelgdama į šią teigiamą patirtį, Komisija nusprendė panaudoti tą pačią eilutę, kad paskatintų regionus suvienyti jėgas reaguojant į koronaviruso pandemiją.

Pasiūlymai priimami 6 savaites, t. y. iki 2020 m. rugsėjo 7 d. (23 val. Briuselio laiku). Bendras biudžetas keturioms teminėms partnerystėms plėtoti iš Europos regioninės plėtros fondo yra 400 000 EUR (iki 100 000 EUR vienai partnerystei).

 

Daugiau informacijos

Nuoroda į kvietimą

Nuoroda į pareiškimą dėl privatumo.

* 3D spausdinimo; bioekonomikos; kibernetinio saugumo; žiedinės ekonomikos gamybos sektoriuje; aukštųjų technologijų ūkininkavimo; jūrų atsinaujinančiųjų energijos išteklių; tvarių pastatų, žemės ūkio ir maisto produktų atsekamumo ir didžiųjų duomenų partnerystės.Vėliau pradėta papildoma partnerystė dėl baterijų pažangiųjų medžiagų.

 

Šaltinis: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_1408

Dalintis per...