Komisija pristato pirmąją strateginio prognozavimo ataskaitą „Strateginis prognozavimas – kelias į didesnį Europos atsparumą“

 

Šiandien Europos Komisija patvirtino pirmąją strateginio prognozavimo ataskaitą, kurioje siekė nustatyti kylančius iššūkius ir galimybes tinkamesne linkme nukreipti Europos Sąjungos strateginius sprendimus. Strateginiu prognozavimu bus grindžiamos pagrindinės politikos iniciatyvos. Remdamasi strateginėmis prognozėmis Komisija galės kurti perspektyvią politiką ir teisės aktus, atitinkančius tiek dabartinius Europos piliečių poreikius, tiek tolimesnius jų siekius. 2020 m. ataskaitoje logiškai pagrindžiama, kodėl ES politika formuojama remiantis prognozėmis, ir išsamiai pristatoma ES atsparumo samprata.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Šiuo sudėtingu metu politiniams lyderiams reikia žvelgti plačiai ir toli į ateitį. Ataskaita atskleidžia, koks svarbus atsparumas siekiant tvirto ir ilgalaikio atsigavimo. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad būtini pertvarkos procesai vyktų tvariai, sąžiningai ir demokratiškai.“

Už institucijų ryšius ir perspektyvas atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius teigė: „Pandemija ne tik aiškiai atskleidė mūsų silpnąsias vietas, bet ir suteikė galimybių – ES negali sau leisti jomis nepasinaudoti. Tai dar kartą įrodo, kad mūsų politika turi būti grindžiama faktais, perspektyvi ir orientuota į atsparumą. Negalime tikėtis, kad ateitis bus ramesnė, – ir toliau patirsime naujų pokyčių ir sukrėtimų. Todėl pirmojoje strateginio prognozavimo ataskaitoje išdėstyta, ką turime daryti, kad Europa taptų atsparesnė: didinti atvirą strateginį savarankiškumą ir kurti teisingesnę, klimatui poveikio nedarančią ir skaitmeniniu požiūriu nepriklausomą ateitį.“

Atsižvelgiant į plataus užmojo Europos ekonomikos gaivinimo planą, 2020 m. strateginio prognozavimo ataskaitoje ES atsparumas vertinamas keturiais aspektais: socialiniu ir ekonominiu, geopolitiniu, žaliuoju ir skaitmeniniu. Ataskaitoje nurodomi per koronaviruso sukeltą krizę išryškėję su kiekvienu aspektu susiję pajėgumai, silpnosios vietos ir galimybės, kuriuos reikia apsvarstyti vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu.

Strateginio prognozavimo įtraukimas į ES politikos formavimo procesą

Strateginis prognozavimas padeda tinkamiau formuoti politiką, kurti perspektyvias strategijas ir užtikrinti, kad trumpalaikiai veiksmai atitiktų ilgalaikius tikslus. Komisija prognozėmis remiasi jau daugelį metų. Dabartinis jos siekis – įtraukti prognozavimą į visas politikos sritis ir taip išnaudoti strateginę jo vertę. Pirmuoju pavyzdžiu galima laikyti neseniai paskelbtą Komunikatą dėl svarbiausiųjų žaliavų, kuriame prognozėmis remiamasi siekiant padidinti ES atvirą strateginį savarankiškumą. Prognozavimas į politikos sritis bus įtrauktas šiais būdais:

  • bus sistemingai rengiamos su visomis pagrindinėmis politikos iniciatyvomis susijusios prognozės;
  • bus skelbiamos į ateitį orientuotos metinės strateginio prognozavimo ataskaitos, kuriose bus analizuojamos ryškėjančios tendencijos ir iššūkiai; šiomis ataskaitomis bus grindžiamas mūsų politikos formavimas ir sprendimų priėmimas;
  • bus remiamas ES ir valstybių narių administracijų prognozavimo pajėgumų didinimas ir
  • bus sukurta bendradarbiavimo principu pagrįsta įtrauki prognozavimo bendruomenė, kurią sudarys ES ir tarptautinės institucijos bei partneriai.

Atsparumo stebėjimas

2020 m. strateginio prognozavimo ataskaitoje siūloma nustatyti atsparumo rodiklių suvestinių prototipus, kad būtų galima pradėti valstybių narių ir kitų pagrindinių suinteresuotųjų subjektų diskusijas apie tai, kaip atsparumą stebėti geriausia. Šios diskusijos gali padėti ES ir valstybių narių lygmenimis nustatyti ir įvertinti privalumus ir trūkumus, atsižvelgiant į kylančias didžiąsias tendencijas ir numatomus iššūkius. Jos gali padėti atsakyti į klausimą, ar mūsų vykdoma politika ir gaivinimo strategija daro ES atsparesnę.

Tolesni veiksmai

  • 2020 m. ir vėlesnėmis strateginio prognozavimo ataskaitomis bus grindžiami Pirmininkės U. von der Leyen metiniai pranešimai apie Sąjungos padėtį ir Komisijos darbo programos. Tomis ataskaitomis bus remiamasi ir per būsimas tarpinstitucines derybas dėl pirmojo mūsų daugiamečio programavimo.
  • Visa apimančioje strateginio prognozavimo darbotvarkėje bus išdėstyti Komisijos darbo programose numatyti ES politiniai prioritetai ir pagrindinės iniciatyvos, taip pat svarbiausi visuotiniai klausimai, pavyzdžiui, ES atviras strateginis savarankiškumas pereinant prie naujos pasaulinės tvarkos, būsimas žaliųjų darbo vietų ir reikalingų įgūdžių potencialas ir žaliosios bei skaitmeninės pertvarkos sąlyčio taškai įvairiose politikos srityse.
  • 2020 m. lapkričio mėn. vyksianti metinė Europos strateginės ir politinės analizės sistemos (ESPAS) konferencija bus proga aptarti kitų metų strateginio prognozavimo ataskaitos temą ir ES mastu pradėti prognozavimo tinklo veiklą.
  • Bus rengiami bendri orientaciniai prognostiniai scenarijai. Tais scenarijais bus remiamasi būsimuose politiniuose debatuose, jie padės užtikrinti politikos darną ir bus bendras perspektyvus politikos pasiūlymų pagrindas. Jie taip pat gali duoti naudos Konferencijai dėl Europos ateities.

 

 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_1586

Dalintis per...