Informacija apie Europos žaliojo kurso (European Green Deal) kvietimus

 

Europos Komisija dalinasi informacija apie planuojamus kvietimus teikti paraiškas Europos žaliojo kurso (European Green Deal) temomis: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en

Dalintis per...