Gamybos ir vartojimo įpročių transformacija: nauju žiedinės ekonomikos veiksmų planu tiesiamas kelias į neutralaus poveikio klimatui, konkurencingą daugiau teisių turinčių vartotojų ekonomiką

 

Europos Komisija priėmė naują Žiedinės ekonomikos veiksmų planą – vieną iš pagrindinių naujos Europos tvaraus augimo darbotvarkės „Europos žaliasis kursas“ priemonių. Naujuoju planu, kuriame numatytos gaminius įvairiais jų gyvavimo ciklo etapais reglamentuojančios priemonės, siekiama parengti mūsų ekonomiką ekologiškai ateičiai, padidinti mūsų konkurencingumą, taip pat saugoti aplinką ir suteikti naujų teisių vartotojams. Naujajame plane, kurį rengiant buvo remiamasi nuo 2015 m. vykdomu darbu, daug dėmesio skiriama žiedinės ekonomikos reikmėms pritaikytai projektavimo ir gamybos veiklai, siekiant užtikrinti, kad panaudoti ištekliai išliktų ES ekonomikoje kuo ilgiau. Planas bus įgyvendinamas ir jame pateiktos iniciatyvos bus rengiamos aktyviai dalyvaujant verslo ir suinteresuotųjų subjektų bendruomenei.

Už Europos žaliąjį kursą atsakingas vykdomasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Perėjimas prie visiškai žiedinės ekonomikos yra būtina sąlyga, jei norime iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, išsaugoti mūsų gamtinę aplinką ir padidinti mūsų ekonomikos konkurencingumą. Mūsų ekonomika kol kas yra iš esmės linijinio pobūdžio: tik 12 proc. antrinių medžiagų ir žaliavų grąžinamos į ekonomiką. Daugelis gaminių pernelyg lengvai genda, jų negalima pakartotinai panaudoti, pataisyti ar perdirbti, o kiti yra vienkartiniai. Šioje srityje slypi didžiulis įmonių ir vartotojų dar neišnaudotas potencialas. Šiandien skelbiamu planu imamės veiksmų transformuoti gamybos metodus ir suteikti daugiau galių vartotojams, kad jie rinktųsi sau ir aplinkai naudingus tvarius gaminius.“

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Virginijus Sinkevičius sakė: „Turime tik vieną planetą Žemę, tačiau 2050 m. vartosime išteklių tiek, tarsi tokių planetų turėtume tris. Naujuoju planu žiediškumas bus integruotas į mūsų kasdienybę ir taps norma, be to, tas planas padės greičiau pereiti prie ekologiškos ekonomikos. Siūlome ryžtingų priemonių, susijusių su tvarumo grandinės pirmosios grandies – gaminio projektavimo – pokyčiais. Į ateitį orientuotos priemonės padės atverti naujų verslo ir užimtumo galimybių, suteikti naujų teisių Europos vartotojams, pasinaudoti inovacijomis bei skaitmeninimu ir, kaip ir gamtoje, užtikrinti, kad neliktų atliekų.“

Pertvarka į žiedinę ekonomiką jau prasidėjo – šį tvarų modelį renkasi pažangiausios Europos įmonės, vartotojai ir valdžios institucijos. Komisija užtikrins, kad, vykdant pertvarką į žiedinę ekonomiką, galimybių būtų suteikta visiems ir niekas nebūtų pamirštas. Žiedinės ekonomikos veiksmų plane, kuris šiandien siūlomas kaip ES pramonės strategijos dalis, pristatomomis priemonėmis siekiama:

 • užtikrinti, kad Europos Sąjungoje tvarūs gaminiai taptų norma. Komisija pasiūlys teisės aktų dėl tvarių gaminių politikos, kad užtikrintų, jog ES rinkai tiekiami gaminiai būtų suprojektuoti taip, kad būtų tinkami naudoti ilgiau, kad juos būtų lengviau pakartotinai naudoti, pataisyti ir perdirbti, taip pat, kad juos gaminant būtų naudojama kuo daugiau perdirbtųjų medžiagų, o ne pirminių žaliavų. Bus ribojami vienkartinio naudojimo gaminiai, bus kovojama su ankstyvu moraliniu nusidėvėjimu ir bus uždrausta naikinti neparduotas ilgalaikio naudojimo prekes;
 • suteikti daugiau galių vartotojams. Siekiant padėti vartotojams rinktis aplinką tausojančius gaminius, jiems bus teikiama patikima informacija apie gaminių taisomumą bei patvarumą. Piliečiai galės pasinaudoti tikra teise į remontą;
 • daugiau dėmesio skirti sektoriams, kuriuose suvartojama daugiausiai išteklių ir kuriuose žiediškumo potencialas yra didelis. Komisija imsis konkrečių veiksmų šiose srityse:
  • elektronika ir IRT: įgyvendinant Žiedinės elektronikos iniciatyvą bus pailginta gaminių naudojimo trukmė, pagerintas atliekų surinkimas ir tvarkymas;
  • baterijos ir transporto priemonės: nauja baterijų reglamentavimo sistema, kuria bus siekiama didinti tvarumą ir baterijų žiediškumo potencialą;
  • pakuotės: naujais privalomais reikalavimais bus reglamentuojama, kokias pakuotes leidžiama tiekti ES rinkai, įskaitant (perteklinių) pakuočių mažinimą;
  • plastikai: nauji privalomi reikalavimai dėl perdirbtosios medžiagos dalies ir ypatingas dėmesys mikroplastikams, taip pat bioplastikams ir biologiškai skaidiems plastikams;
  • tekstilės gaminiai: nauja ES tekstilės gaminių strategija, kuria siekiama padidinti konkurencingumą ir paskatinti inovacijas tekstilės gaminių sektoriuje, taip pat suteikti postūmį ES pakartotinio tekstilės gaminių naudojimo rinkai;
  • statyba ir pastatai: bus taikoma visapusiška darniai apstatytos aplinkos strategija, kuri skatins laikytis žiediškumo principų statybos sektoriuje;
  • maistas: nauja pakartotinio naudojimo srities teisėkūros iniciatyva, kuria siekiama maitinimo paslaugų sektoriuje vienkartines pakuotes, stalo reikmenis ir įrankius pakeisti daugkartiniais gaminiais;
 • mažinti atliekų kiekį. Daugiausia dėmesio bus skiriama atliekų susidarymo prevencijai ir atliekų perdirbimui į aukštos kokybės antrines žaliavas, o tam bus svarbi gerai veikianti antrinių žaliavų rinka. Komisija apsvarstys galimybę visoje ES taikyti suderintą rūšiuojamojo atliekų surinkimo ir ženklinimo modelį.Veiksmų plane taip pat siūloma imtis veiksmų, kad būtų kuo labiau sumažintas ES atliekų eksportas ir kovojama su neteisėtu atliekų vežimu.

Pagrindiniai faktai

Europos žaliojo kurso komunikate, kurį 2019 m. gruodžio 11 d. pristatė Ursulos von der Leyen vadovaujama Komisija, išdėstytas plataus užmojo veiksmų planas, kaip pereiti prie neutralaus poveikio klimatui žiedinės ekonomikos, kurioje ekonomikos augimas atsietas nuo išteklių naudojimo. Žiedinė ekonomika mažina gamtiniams ištekliams daromą poveikį, o tai yra būtina sąlyga, jei iki 2050 m. norime neutralizuoti poveikį klimatui ir sustabdyti biologinės įvairovės nykimą. Pusė viso išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir daugiau kaip 90 proc. biologinės įvairovės netekties ir vandens trūkumo atsiranda vykdant išteklių gavybą ir perdirbimą.

Žiedinė ekonomika duos grynosios teigiamos naudos, susijusios su BVP augimu ir naujų darbo vietų kūrimu: Europoje taikant plataus užmojo žiedinės ekonomikos priemones ES BVP iki 2030 m. gali padidėti dar 0,5 proc. ir gali būti sukurta apie 700 tūkst. naujų darbo vietų.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai. Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama švaresnės ir konkurencingesnės Europos

Naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano svetainė

Informacijos suvestinė. Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas

Nauji vaizdo siužetai apie žiedinę ekonomiką: plastikai

Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama švaresnės ir konkurencingesnės Europos

Priedas prie naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano, kuriuo siekiama švaresnės ir konkurencingesnės Europos

Tarnybų darbinis dokumentas „Leading the way to a global circular economy: state of play“

„Eurobarometro“ apklausa: aplinkos ir klimato apsauga yra svarbi daugiau kaip 90 proc. Europos piliečių

Pirmojo žiedinės ekonomikos veiksmų plano svetainė

 

Šaltinis: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_420

Dalintis per...