Europos skaitmeninės ateities formavimas: Komisija pristato duomenų ir dirbtinio intelekto strategijas

 

Komisija atskleidžia savo idėjas ir veiksmus, kuriais siekia užtikrinti, kad skaitmeninė transformacija būtų naudinga visiems, ir parodyti, kokia yra geriausia Europa: atvira, sąžininga, įvairiapusė, demokratiška ir patikima. Ji pristato Europos visuomenės modelį, grindžiamą skaitmeniniais sprendimais, kuriuos įgyvendinant pirmenybė teikiama žmonėms ir kuriais siekiama atverti naujų galimybių įmonėms bei paskatinti patikimų technologijų plėtrą, kad būtų puoselėjama atvira ir demokratinė visuomenė ir gyvybinga bei tvari ekonomika. Skaitmeninės technologijos yra esminis kovos su klimato kaita ir perėjimo prie žaliosios ekonomikos veiksnys. Šiandien pristatyta Europos duomenų strategija ir galimos politikos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti į žmogų orientuoto dirbtinio intelekto plėtrą, yra pirmieji žingsniai siekiant tų tikslų.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Šiandien pristatome savo siekį formuoti Europos skaitmeninę ateitį. Ji apima viską – nuo kibernetinio saugumo iki ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, nuo skaitmeninio švietimo iki įgūdžių, nuo demokratijos iki žiniasklaidos. Noriu, kad skaitmeninė Europa atskleistų geriausias savo savybes: būtų atvira, teisinga, įvairiapusė, demokratiška ir pasitikinti.“

Už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager teigė: „Norime, kad kiekvienas pilietis, darbuotojas ir įmonė turėtų vienodas galimybes pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda, kokia tik ji bebūtų: ar vairuodami susietuosius automobilius žmonės būtų saugesni ir mažiau terštų aplinką, ar naudodamiesi dirbtiniu intelektu grindžiamu medicininiu vizualizavimu gydytojai galėtų gerokai anksčiau nustatyti ligas ir net išgelbėti gyvybes.“

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas pažymėjo: „Mūsų visuomenė kuria didžiulę pramonės ir viešųjų duomenų bangą, pakeisiančią mūsų gamybos bei vartojimo polinkius ir gyvenseną. Noriu, kad Europos įmonės ir daugelis mūsų MVĮ turėtų prieigą prie šių duomenų ir kurtų vertę europiečiams, be kita ko, diegdamos dirbtinio intelekto prietaikas. Europa pasirengusi pirmauti didžiųjų duomenų lenktynėse ir Europos vartotojų labui išsaugoti savo technologinį suverenumą, pramonės lyderės poziciją ir ekonominį konkurencingumą.“

Europa – patikimų skaitmeninių technologijų srities lyderė

Pagal paskirtį naudojamos skaitmeninės technologijos gali įvairiai pasitarnauti piliečiams ir įmonėms. Per ateinančius penkerius metus Komisija daugiausia dėmesio skirs trims skaitmeninių technologijų plėtros tikslams:

· žmonėms parankioms technologijoms,

· teisingai ir konkurencingai ekonomikai ir

· atvirai, demokratinei ir tvariai visuomenei.

Europa remsis savo ilgalaike technologijų, mokslinių tyrimų, inovacijų istorija ir išradingumu, taip pat tvirta teisių ir pagrindinių vertybių apsauga. Įgyvendindama naują politiką ir naujas reglamentavimo sistemas Europa galės diegti pažangiausias skaitmenines technologijas ir stiprinti savo kibernetinio saugumo pajėgumus. Ji ir toliau sieks išlaikyti savo atvirą, demokratinę ir tvarią visuomenę, o skaitmeninės priemonės padės šių principų laikytis. Išlaikydama atvirą, bet taisyklėmis grindžiamą rinką ir glaudžiai bendradarbiaudama su tarptautiniais partneriais, ji tobulins ir vykdys savo planą kurti pasaulyje konkurencingą, vertybėmis grindžiamą ir įtraukią skaitmeninę ekonomiką bei visuomenę.

Europa – patikimo dirbtinio intelekto srities lyderė

Europai nieko netrūksta, kad ji galėtų tapti pasauline saugiai naudojamų ir taikomų dirbtinio intelekto sistemų srities lydere. Turime puikių mokslinių tyrimų centrų, saugias skaitmenines sistemas, užimame tvirtą padėtį robotikos srityje, o mūsų gamybos ir paslaugų sektoriai – nuo automobilių iki energetikos, nuo sveikatos priežiūros iki žemės ūkio – yra konkurencingi.

Šiandien paskelbtoje baltojoje knygoje Komisija numato kompetencija ir pasitikėjimu grindžiamą patikimo dirbtinio intelekto reglamentavimo sistemą. Strategijos tikslas – bendradarbiaujant su privačiojo ir viešojo sektorių subjektais sutelkti išteklius visoje vertės grandinėje ir sukurti tinkamų paskatų sparčiau diegti dirbtinį intelektą, be kita ko, mažosiose ir vidutinėse įmonėse. Tuo tikslu taip pat reikės bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir mokslininkų bendruomene, pritraukti ir išlaikyti talentus. Dirbtinio intelekto sistemos gali būti sudėtingos ir tam tikromis aplinkybėmis kelti nemažą grėsmę, todėl labai svarbu didinti pasitikėjimą. Aiškios taisyklės turi padėti mažinti didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų keliamą grėsmę, neužkraudamos pernelyg didelės naštos mažiau rizikingoms sistemoms. Ir toliau bus taikomos griežtos ES vartotojų apsaugos taisyklės, kuriomis siekiama kovoti su nesąžininga komercine praktika ir apsaugoti asmens duomenis bei privatumą.

Didelės rizikos srityse, pvz., sveikatos, viešosios tvarkos palaikymo ar transporto, dirbtinio intelekto sistemos turėtų būti skaidrios, atsekamos ir prižiūrimos žmogaus. Institucijoms turėtų būti suteikta galimybė išbandyti ir sertifikuoti algoritmams naudojamus duomenis taip, kaip jos tikrina kosmetikos gaminius, automobilius ar žaislus. Norint didelės rizikos sistemas išmokyti tinkamai elgtis ir užtikrinti, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės, visų pirma teisė į nediskriminavimą, reikalingi nešališki duomenys. Nors šiuo metu veido atpažinimo technologijas naudoti nuotoliniam biometriniam tapatybės nustatymui apskritai draudžiama ir leidžiama tik išskirtiniais, tinkamai pagrįstais ir proporcingais atvejais, taikant apsaugos priemones ir remiantis ES ar nacionaline teise, Komisija nori pradėti plačias diskusijas dėl to, kokiomis aplinkybėmis (jei tokių yra) galėtų būti pateisinamos išimtys.

Mažesnės rizikos dirbtinio intelekto prietaikoms, atitinkančioms aukštesnius standartus, Komisija numato taikyti savanoriško ženklinimo sistemą.

Europos rinka atvira visoms dirbtinio intelekto prietaikoms su sąlyga, kad jos atitinka ES taisykles.

Europa – duomenų ekonomikos lyderė

Įmonių ir viešųjų įstaigų kuriamų duomenų kiekis nuolat auga. Kita pramonės duomenų banga iš esmės pakeis mūsų gamybos bei vartojimo polinkius ir gyvenseną. Tačiau didžioji jos teikiamų galimybių dalis vis dar yra neišnaudota. Europa turi viską, ko reikia, kad taptų šios naujos duomenų ekonomikos lydere: stipriausią pramoninę bazę pasaulyje, kurioje MVĮ yra itin svarbi pramonės struktūros dalis, technologijas, įgūdžius, o dabar jau ir aiškią viziją.

Europos duomenų strategijos tikslas – užtikrinti, kad ES taptų pavyzdžiu ir duomenų teikiamomis galimybėmis besinaudojančios visuomenės lydere. Todėl šia strategija siekiama sukurti tikrą Europos duomenų erdvę – bendrąją duomenų rinką, kad dar nepanaudoti duomenys Europos Sąjungoje galėtų laisvai judėti tarp sektorių ir teiktų naudą įmonėms, mokslininkams ir viešojo administravimo institucijoms. Piliečiams, įmonėms ir organizacijoms turėtų būti suteikta galimybė priimti geresnius sprendimus remiantis ne asmens duomenimis pagrįstomis įžvalgomis. Šie duomenys turėtų būti prieinami visiems – viešiesiems ar privatiesiems subjektams, startuoliams ar didžiosioms įmonėms.

Tuo tikslu Komisija pirmiausia pasiūlys sukurti tinkamą sistemą, kuria reglamentuojamas duomenų valdymas, prieiga prie jų ir pakartotinis naudojimas tarp įmonių, įmonių bei valdžios institucijų ir administravimo institucijose. Todėl reikės kurti paskatas dalytis duomenimis, nustatyti praktines, sąžiningas ir aiškias prieigos prie duomenų ir jų naudojimo taisykles, atitinkančias Europos vertybes ir teises, kaip antai asmens duomenų apsaugos, vartotojų apsaugos ir konkurencijos taisykles. Taip pat reikės užtikrinti, kad viešojo sektoriaus duomenys būtų plačiau prieinami, suteikiant prieigą prie didelės vertės duomenų rinkinių visoje ES ir sudarant sąlygas juos pakartotinai naudoti diegiant inovacijas.

Antra, Komisija siekia remti technologinių sistemų ir naujos kartos infrastruktūros plėtrą, sudarysiančią sąlygas ES ir visiems subjektams pasinaudoti duomenų ekonomikos teikiamomis galimybėmis. Ji prisidės prie investicijų į Europos didelio poveikio projektus, susijusius su Europos duomenų erdvėmis ir patikima bei efektyviai energiją naudojančia debesijos infrastruktūra.

Galiausiai ji imsis veiksmų konkrečiuose sektoriuose, pavyzdžiui, pramoninės gamybos, žaliojo kurso, judumo ar sveikatos, siekdama juose sukurti Europos duomenų erdves.

Komisija taip pat stengsis dar labiau sumažinti skaitmeninių įgūdžių atotrūkį tarp europiečių ir išnagrinės, kaip suteikti piliečiams galimybę geriau kontroliuoti, kas gali naudotis jų automatiškai sukurtais duomenimis.

Tolesni veiksmai

Kaip nurodyta šiandien pristatytoje strategijoje, Komisija dar šiais metais pateiks skaitmeninių paslaugų aktą ir Europos demokratijos veiksmų planą, pasiūlys peržiūrėti eIDAS reglamentą ir įkurs bendrą kibernetinio saugumo padalinį, kuris sustiprins kibernetinį saugumą. Europa taip pat toliau kurs aljansus su pasauliniais partneriais, pasitelkdama savo reguliavimo galią, gebėjimų stiprinimą, diplomatiją ir finansus Europos skaitmeninimo modeliui propaguoti.

Šiuo metu vykstančios viešos konsultacijos dėl baltosios knygos „Dirbtinis intelektas“ tęsis iki 2020 m. gegužės *31 d. Komisija taip pat siekia gauti atsiliepimų apie savo duomenų strategiją. Atsižvelgdama į tuos atsiliepimus ji imsis tolesnių veiksmų patikimo dirbtinio intelekto plėtrai ir duomenų ekonomikai.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2014 m. Komisija ėmėsi įvairių veiksmų siekdama palengvinti duomenų ekonomikos plėtrą, pvz., priėmė Reglamentą dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimoKibernetinio saugumo aktąAtvirųjų duomenų direktyvą ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

2018 m. Komisija pirmą kartą pristatė dirbtinio intelekto strategiją, ir su valstybėmis narėmis susitarė dėl suderinto plano. Šiandien pristatyta dirbtinio intelekto reglamentavimo sistema taip pat grindžiama Aukšto lygio ekspertų grupės dirbtinio intelekto klausimais, kuri 2019 m. balandžio mėn. pristatė „Patikimo dirbtinio intelekto etikos gaires“, atliktu darbu.

Savo politinėse gairėse Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pabrėžė būtinybę Europai pirmauti sveikos planetos išsaugojimo ir naujo skaitmeninio pasaulio kūrimo srityse. Atsižvelgdama į tai, ji pranešė per pirmąsias 100 savo kadencijos dienų pradėsianti diskusijas dėl žmogiškųjų ir etinių dirbtinio intelekto aspektų, taip pat dėl didžiųjų duomenų naudojimo siekiant visuomenės ir įmonių gerovės.

Daugiau informacijos

Europos skaitmeninės ateities formavimas. Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinės:

· Europos skaitmeninės ateities formavimas

· Kompetencija ir pasitikėjimas dirbtiniu intelektu

· Europos duomenų strategija

· Kuo tai svarbu man?

· Kuo tai naudinga įmonėms?

· Žaliosios pertvarkos rėmimas

Komunikatas „Europos skaitmeninės ateities formavimas“

Komunikatas „Europos duomenų strategija“

Baltoji knyga „Dirbtinis intelektas. Europos požiūris į kompetenciją ir pasitikėjimą“

B2G ekspertų grupės ataskaita „Europos verslo subjektų dalijimosi duomenimis su valdžios institucijomis dėl viešojo intereso strategijos kūrimas“

Komisijos ataskaita dėl dirbtinio intelekto, daiktų interneto ir robotikos poveikio saugai ir atsakomybei

Nauji vaizdo siužetai apie dirbtinio intelekto projektus

 

 

Šaltinis: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_273

Dalintis per...