Europos Komisijos 2020 m. darbo programa. Daugiau siekiančios Sąjungos plataus užmojo veiksmų planas

 

Europos Komisija priėmė savo 2020 m. darbo programą. Joje išdėstyta, kokių veiksmų Komisija imsis per 2020 m., kad Pirmininkės U. von der Leyen politinėse gairėse pateiktos idėjos virstų apčiuopiama nauda Europos piliečiams, įmonėms ir visuomenei. Šia pirmąja darbo programa siekiama sėkmingai pasinaudoti galimybėmis, kurių atvers dvejopa – skaitmeninė ir ekologinė – pertvarka.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Ši Komisija yra pasiryžusi spręsti tokias mūsų kartos problemas kaip klimato kaita, skaitmeninimas ir migracija. Esame pasirengę įgyvendinti Europos žaliąjį kursą ir pagerinti Europos piliečių ir įmonių galimybes vykstant skaitmeninei transformacijai. Ši darbo programa padės Sąjungai pasiekti daugiau.

Už institucijų ryšius ir prognozes atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius pridūrė: „Norint įgyvendinti mūsų siekius reikės kolektyvinių visų institucijų, valstybių narių ir pagrindinių partnerių pastangų. Todėl Komisijos darbo programoje taip pat atsispindi pagrindiniai Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos prioritetai. Be to, pirmą kartą pateikėme įžvalgų apie ilgalaikes mūsų ekonomiką ir visuomenę formuojančias tendencijas. Strateginis prognozavimas bus mūsų kompasas formuojant ateičiai tinkamą politiką, padėsiančią iš tiesų patenkinti visų europiečių poreikius ir stiprinti mūsų Sąjungos geopolitines pozicijas.“

Postūmis kurti teisingą, neutralizuoto poveikio klimatui ir skaitmeninę Europą

2020 m. Europos Komisija pasiūlys šešis pagrindinius Pirmininkės Ursulos von der Leyen užmojus atitinkančias konkrečias iniciatyvas. Dėl jų vėliau bus deramasi ir jos bus įgyvendinamos bendradarbiaujant su Europos Parlamentu, valstybėmis narėmis ir kitais partneriais.

  • Europos žaliasis kursas. 2019 m. gruodžio mėn. ir 2020 m. sausio mėn. pateikusi pirmąsias pagrindines iniciatyvas, vėliau Komisija pasiūlys Europos klimato teisės aktą, kuriuo teisėje bus įtvirtintas tikslas iki 2050 m. neutralizuoti anglies dioksido poveikį. Visas šias pastangas padės sutelkti Europos klimato paktas, prie kurio jungsis regionai, vietos bendruomenės, pilietinė visuomenė, mokyklos, pramonės įmonės ir pavieniai asmenys. ES taip pat vadovaus tarptautinėms deryboms rengiantis Glazge įvyksiančiam COP26 susitikimui. Komisija pristatys iniciatyvas, skirtas biologinės įvairovės nykimui sustabdyti, o pagal Strategiją „nuo lauko iki stalo“ ūkininkams bus padedama tvariau tiekti aukštos kokybės, įperkamus ir saugius maisto produktus.
  • Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa. Naujoji Europos duomenų strategija leis mūsų Sąjungai kuo geriau išnaudoti didžiulę ne asmens duomenų, kurie skaitmeninėje ekonomikoje yra vis didėjantis, pakartotinai panaudojamas turtas, vertę. Tai reiškia, kad reikės kuo geriau išnaudoti skaitmeninių duomenų potencialą ir plėtoti bei naudoti dirbtinį intelektą, laikantis mūsų europinių vertybių ir nepažeidžiant pagrindinių teisių. Naujoji Europos pramonės strategija padidins mūsų pramonės ir inovacijų pajėgumus, o Skaitmeninių paslaugų aktas sustiprins bendrąją skaitmeninių paslaugų rinką ir padės mažesnėms įmonėms užtikrinti joms reikalingą teisinį aiškumą ir vienodas sąlygas.
  • Žmonėms tarnaujanti ekonomika. 2020 m. sausio mėn. pasidalijusi pirmosiomis idėjomis dėl stiprios socialinės Europos, Komisija imsis veiksmų, kuriais siekiama dvejopą – skaitmeninę ir su klimato kaita susijusią – pertvarką integruoti į mūsų unikalią socialinę rinkos ekonomiką, užtikrindama, kad mūsų ekonomikoje būtų derinamas socialinis teisingumas, tvarumas ir ekonomikos augimas. Gerbdama nacionalines tradicijas Komisija pateiks pasiūlymų dėl teisingo minimalaus ES darbuotojų darbo užmokesčio užtikrinimo ir dėl Europos nedarbo perdraudimo sistemos, taip pat iniciatyvų, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingą ir teisingą apmokestinimą. Komisija taip pat pasiūlys Europos vaiko garantijų sistemą, siekdama užtikrinti, kad vaikai galėtų naudotis pagrindinėmis paslaugomis, ir sustiprins Jaunimo garantijų iniciatyvą, siekdama remti jaunimo švietimą ir gerinti jiems reikalingas mokymosi bei darbo galimybes.
  • Pasaulyje stipresnė Europa. Komisija parengs naujas bendradarbiavimo su mūsų kaimynais Afrikoje ir Vakarų Balkanuose strategijas. Komisija toliau dės pastangas, kad būtų pradėtos stojimo derybos su Šiaurės Makedonija ir Albanija. Kartu ji sieks išlaikyti pagreitį pasiūlydama būdų, kaip stiprinti stojimo procesą, įskaitant plėtros metodiką ir patobulintą investicijų sistemą. Esame pasiryžę išlaikyti, atnaujinti ir modernizuoti taisyklėmis grindžiamą tvarką, kad ji būtų tinkama atsižvelgiant į šiandienos realijas. Siekiant sustiprinti Komisijos geopolitinį vaidmenį, visose darbo programos iniciatyvose bus numatytas stiprus išorės aspektas.
  • Europinės gyvensenos propagavimas. Komisija pristatys naują Migracijos ir prieglobsčio paktą – pagrindinį prieglobsčio politikos reformos elementą. Komisija taip pat rems europiečių sveikatos apsaugą ir bus kovos su vėžiu priešakyje. Iniciatyvos padės didinti investicijas į žmonių įgūdžius ir padėti jiems įveikti skaitmeninės ir ekologinės pertvarkos iššūkius. Komisija taip pat pateiks naują ES saugumo sąjungos strategiją, kurioje bus nustatytos sritys, kuriose parama Sąjungos lygmeniu gali vertingai padėti valstybėms narėms užtikrinti saugumą – nuo kovos su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu iki hibridinių grėsmių prevencijos ir nustatymo, kibernetinio saugumo didinimo bei mūsų ypatingos svarbos infrastruktūros atsparumo didinimo.
  • Naujas postūmis Europos demokratijai. Kartu su kitomis ES institucijomis ir partneriais Komisija pradės Konferenciją dėl Europos ateities – joje dalyvaudami piliečiai galės prisidėti prie ES veiksmų formavimo. Komisija toliau užtikrins, kad Europos Sąjungoje būtų tvirta teisinės valstybės kultūra. Taip pat stebėsime, kaip užimtumo, socialinės apsaugos, visuomenės sveikatos, viešųjų finansų, regioninės politikos, skaitmeninio junglumo, įgūdžių ir integracijos sritis veikia naujos demografinės realijos, ir imsimės atitinkamų veiksmų, pavyzdžiui, pateiksime iniciatyvų dėl senėjimo.

Visų 43 naujų politikos uždavinių šešių pagrindinių užmojų srityse sąrašas pateikiamas darbo programos 1 priede.

Politinio tęstinumo nesilaikymas

Rengdama darbo programą Komisija išnagrinėjo visus pasiūlymus, dėl kurių šiuo metu laukiama Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, ir siūlo 34 pasiūlymus atsiimti ir panaikinti. Kai kurie iš jų neatitinka naujosios Komisijos politinių prioritetų. Vis dėlto Komisija tebėra tvirtai įsipareigojusi siekti daugumos iniciatyvų tikslų. Komisija apsvarstys, kaip geriau ir veiksmingiau tai padaryti, o prieš oficialiai atsiimdama pasiūlymus ji pasikonsultuos su Europos Parlamentu ir Taryba.

Visų atsiimtinų pasiūlymų sąrašas pateikiamas darbo programos 4 priede.

Politikos formavimo ir įgyvendinimo stiprinimas žvelgiant iš ateities perspektyvos

Nuo 2020 m. Komisija labiau naudosis savo strateginiais prognozavimo gebėjimais siekdama nustatyti ilgalaikes tendencijas, pagerinti savo prioritetų nustatymą ir faktais grindžiamą politikos formavimą. Patobulinta geresnio reglamentavimo sistema užtikrins, kad politika duotų apčiuopiamų rezultatų ir palengvintų žmonių gyvenimą bei įmonių veiklą. Visų pirma, taikant principą „kiek plius, tiek minus“ bus užtikrinta, kad žmonėms ir įmonėms, visų pirma MVĮ, nustatyta nauja našta būtų kompensuota panaikinant lygiavertes administracines išlaidas, patiriamas dėl tos pačios srities ES lygmens politikos. Be to, Komisijos pastangas supaprastinti teisinius reikalavimus papildys Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma.

Visų reglamentavimo supaprastinimo pasiūlymų sąrašas pateikiamas darbo programos 2 priede.

Bendros darbotvarkės įgyvendinimas

Prieš pateikdama darbo programą, Komisija glaudžiai bendradarbiavo su Europos Parlamentu, valstybėmis narėmis ir konsultaciniais komitetais. Dabar, toliau vadovaudamiesi komandine dvasia, Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba pradės diskusijas siekdami sudaryti sąrašą bendrų prioritetų, dėl kurių teisėkūros institucijos susitars imtis skubių veiksmų.

Daugiau informacijos

Informacijos apie Komisijos darbo programą suvestinė

Komisijos Pirmininkės U. von der Leyen politinės gairės

Ankstesnės kadencijos Komisijos darbo programos ir strateginiai dokumentai

Europos Komisijos programos REFIT interneto svetainė

Dalintis per...