Europos inovacijų ir technologijos institutas. Komisija siūlo 2021–2027 m. strategiją

 

Šiandien Europos Komisija pasiūlė atnaujinti Europos inovacijų ir technologijos instituto (EIT) teisinį pagrindą ir pateikė jo naują 2021–2027 m. strateginę inovacijų darbotvarkę.

EIT – tai nepriklausoma 2008 m. įkurta įstaiga, stiprinanti Europos gebėjimus kurti inovacijas. Šiandien priimtais pasiūlymais EIT bus suderintas su kita ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (2021–2027 m.), kuria bus įgyvendinamas Komisijos įsipareigojimas toliau didinti Europos inovacijų potencialą. EIT iš siūlomo 3 mlrd. EUR biudžeto (t. y. 600 mln. EUR (25 proc.) daugiau nei dabartinė 2014–2020 m. strateginė inovacijų darbotvarkė) finansuos esamų ir naujų žinių ir inovacijų bendrijų (ŽIB) veiklą ir rems 750 aukštojo mokslo institucijų inovacinius pajėgumus.

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą, taip pat už EITatsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius sakė: „Europos inovacijų ir technologijos institutas nuo 2008 m. ugdo talentus ir kūrybiškumą, ypatingą dėmesį skirdamas švietimui ir verslumui. Dabar tvirtinama 2021–2027 m. strategija padės užtikrinti, kad instituto potencialas būtų naudingas visiems Europos Sąjungos regionams, ir toliau didins mūsų aukštojo mokslo sektoriaus inovacinius pajėgumus. Ypač didžiuojuosi galėdamas paskelbti, kad 2022 m. planuojama įkurti naują žinių ir inovacijų bendriją, skirtą remti inovacijas kultūros ir kūrybos sektoriuje.

Šiuo metu EIT remia aštuonias ŽIB, kurios suburia bendroves, universitetus ir mokslinių tyrimų centrus, kad sudarytų tarpvalstybines partnerystes. Siūloma 2021–2027 m. strategine inovacijų darbotvarke siekiama šių tikslų:

  1. Žinių ir inovacijų bendrijų regioninio poveikio didinimas. Ateityje EIT stiprins savo tinklus, įtraukdamas daugiau aukštojo mokslo institucijų, verslo įmonių ir mokslinių tyrimų organizacijų, rengdamas regionams skirtas strategijas. Bendradarbiavimo partnerių atranka ir ŽIB veiklos rengimas bus įtraukesni. ŽIB taip pat plėtos sąsajas su pažangiosios specializacijos strategijomis – ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo iniciatyva, sudarant sąlygas kiekvienam regionui nustatyti savo konkurencinius pranašumus ir juos plėtoti.
  1. Aukštojo mokslo inovacinių pajėgumų stiprinimas. EIT finansiškai, ekspertinėmis žiniomis ir ugdomuoju vadovavimu rems 750 aukštojo mokslo institucijų, kad jos galėtų plėtoti ekonominę veiklą savo interesų srityje. Institutas rengs veiklą ir jos imsis visų pirma šalyse, kurių inovaciniai pajėgumai yra mažesni. Šiuo tikslu EIT remsis sėkmingomis politikos iniciatyvomis, pavyzdžiui, HEInnovate – nemokama įsivertinimo priemone visų tipų aukštojo mokslo institucijoms, arba Regionine inovacijų poveikio vertinimo sistema, pagal kurią universitetai gali įvertinti, kaip jie skatina inovacijas tuose regionuose, kuriuose jie yra įsisteigę.
  1. Naujų ŽIB kūrimas. EIT įkurs dvi naujas ŽIB srityse, atrinktose atsižvelgiant į svarbiausius programos „Europos horizontas“ politikos prioritetus. Pirmoji nauja ŽIB turėtų sutelkti dėmesį į kultūros ir kūrybos sektorių; planuojama, kad ji pradės veikti 2022 m. Kultūros ir kūrybos sektorius turi didelį augimo potencialą, jame daug vietos lygmens visuomeninių iniciatyvų, jis labai patrauklus piliečiams; be to, jis papildo esamas aštuonias ŽIB. Sprendimas dėl antrosios naujos ŽIB prioritetinės srities bus priimtas vėliau; ji turėtų būti įkurta 2025 m.

Peržiūrėtu EIT reglamentu užtikrinamas didesnis teisinis aiškumas ir derėjimas su ES bendrąja mokslinių tyrimų ir inovacijų programa. Naujajame teisiniame pagrinde nustatomas veiksmingas ir paprastas EIT finansavimo modelis, kuriuo siekiama veiksmingiau skatinti papildomas privačias ir viešąsias investicijas. Be to, juo sustiprinama ETI valdymo struktūra.

 

Tolesni veiksmai

Tiek peržiūrėtas EIT reglamentas, tiek Komisijos sprendimas dėl 2021–2027 m. strateginės inovacijų darbotvarkės bus pateikti svarstyti ir priimti Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

Pagrindiniai faktai

 

2008 m. Reglamentu (EB) Nr. 294/2008, kuris iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1292/2013, įsteigtas Europos inovacijų ir technologijos institutas įsikūręs Budapešte. Jo tikslas – spręsti pagrindinius visuomenės uždavinius, gerinant ES inovacinius pajėgumus ir veiklos rezultatus, pasitelkus žinių trikampio – švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų integravimą.

EIT yra svarbiausia Komisijos pasiūlymo, kuriuo sukuriama programa „Europos horizontas“ – ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa (2021–2027 m.), kuriai siūlomas 100 mlrd. EUR biudžetas, dalis. EIT yra viena iš trijų jos veiklos srities „Novatoriška Europa“ dalių. Pasiūlyme dėl programos „Europos horizontas“ nustatomas EIT finansavimas pagal kitą ilgalaikį biudžetą, taip pat jo pagrindimas, pridėtinė vertė, veiksmų sritys ir bendros veiklos kryptys. Vis dėlto pats pasiūlymas dėl programos „Europos horizontas“ nesuteikia teisinio pagrindo tęsti EIT veiklą po 2021 m. EIT teisinis pagrindas ir toliau yra EIT reglamentas, kuriuo nustatoma jo misija, pagrindinės užduotys ir veikimo sistema.

2021–2027 m. siūlomu 3 mlrd. EUR biudžetu institutas skatins inovacijas, paremdamas daugiau kaip 10 000 ŽIB magistrantūros ir doktorantūros studijų absolventų, apie 600 startuolių ir daugiau kaip 7 000 jau įsikūrusių įmonių.

Šiandien pateikti pasiūlymai pagrįsti 2017 m. atliktu EIT išorės vertinimu, per kurį patvirtinta, kad EIT įsteigimo pagrindas toliau galioja.

 

Daugiau informacijos

EIT informacijos suvestinė

EIT Švietimo interneto svetainėje (įskaitant teisinius pasiūlymus)

EIT

Programa „Europos horizontas“

 

Šaltinis: Europos Komisija

Dalintis per...