Europos inovacijos ir technologijos institutas. Komisija palankiai vertina politinį susitarimą dėl 2021–2027 m. strategijos

Komisija palankiai įvertino vakar pasiektą Europos Parlamento ir ES valstybių narių politinį susitarimą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) teisinio pagrindo atnaujinimo bei jo naujos 2021–2027 m. strateginės inovacijos darbotvarkės. Trišalės derybos baigtos. Dabar teisinius tekstus turės galutinai patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba.

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel sakė: „Palankiai vertinu politinį susitarimą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto, kuris yra neatsiejama naujosios 2021–2027 m. programos „Europos horizontas“ dalis, ateities. Nuo 2008 m., kai buvo įsteigtas, EIT įrodė savo vertę stiprinant inovacijų ekosistemas visoje ES. Ši patobulinta teisinė sistema ir nauja EIT strateginė darbotvarkė, kartu su didesniu, jo plačius užmojus atitinkančiu biudžetu, EIT leis pasiekti rezultatų pagrindinėse ES prioritetinėse srityse, susijusiose su švietimu, inovacijomis ir moksliniais tyrimais ir taip prisidėti prie Europos ekonomikos ir visuomenės atsigavimo. Ypač palankiai vertinu EIT patobulinimus, skirtus užtikrinti platesnę EIT geografinę aprėptį siekiant kovoti su atotrūkiu inovacijų srityje, ir tai, kad artimoje ateityje EIT įsteigs dvi naujas žinių ir inovacijos bendrijas, iš kurių viena bus susijusi su kultūros ir kūrybos sektoriais ir pramone, o antroji – su vandens, jūrų ir jūrininkystės sektoriais ir ekosistemomis. Abi šios sritys yra Komisijai svarbios dėl jų indėlio sprendžiant esamus ir būsimus visuomenės uždavinius.

Vakar priimtais pasiūlymais EIT bus suderintas su ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (2021–2027 m.), pagal kurią bus įgyvendinamas Komisijos įsipareigojimas toliau didinti Europos inovacijų potencialą. EIT, kurio biudžetas siekia beveik 3 mlrd. EUR (o tai, palyginti su esamu finansavimo laikotarpiu, padidėjimas beveik 600 mln. EUR), paskatins ekonomikos atsigavimą bei žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, siekiant sukurti tvaresnę ir atsparesnę visuomenę. EIT paskatins inovacijas, į savo veiklą įtraukdamas 750 aukštojo mokslo institucijų, paremdamas 30 000 studentų, rinkai pateikdamas 4 000 inovacijų ir padėdamas 700 startuolių.

EIT veikia per savo žinių ir inovacijos bendrijas, kurios suburia įmones, universitetus ir mokslinių tyrimų centrus iš visos Europos. Dabar EIT galės daugiau dėmesio skirti regioniniam matmeniui – tvirtesnė regioninė inovacijų sistema bus skirta šalims, kurios atsilieka inovacijų diegimo srityje. Taip pat nauja bandomoji iniciatyva leis padidinti aukštojo mokslo institucijų verslumo ir inovacinius pajėgumus. Galų gale, EIT didins bendradarbiavimo su Europos inovacijų taryba mastą, o tai leis išplėsti bendrus Europos inovacinius pajėgumus.

Pagrindiniai faktai

Budapešte įsikūręs Europos inovacijos ir technologijos institutas įsteigtas 2008 m. Reglamentu (EB) Nr. 294/2008, kuris iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1292/2013. Jo tikslas – spręsti pagrindinius visuomenės uždavinius, gerinant ES inovacinius pajėgumus ir veiklos rezultatus, pasitelkus žinių trikampio – švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų integravimą.

EIT yra viena iš trijų programos „Europos horizontas“ inovacinės Europos srities veiklos sudedamųjų dalių. Programoje „Europos horizontas“ nustatomas EIT finansavimas pagal 2021–2027 m. ES ilgalaikį biudžetą ir pateikiamas jo pagrindimas, pridėtinė vertė, veiksmų sritys ir bendros veiklos kryptys. EIT teisinis pagrindas ir toliau yra EIT reglamentas, kuriuo nustatoma jo misija, pagrindinės užduotys ir veikimo sistema. Savo ruožtu, 2021–2027 m. strateginės inovacijos darbotvarkėje apibrėžiama EIT strategija ir prioritetai kitu programavimo laikotarpiu, jo tikslai, pagrindiniai veiksmai, veikla, veiksena ir numatomas poveikis.

Daugiau informacijos

EIT Švietimo interneto svetainė

EIT interneto svetainė

Programos „Europos horizontas“ svetainė

Ekonomikos gaivinimo planas

2021–2027 m. ilgalaikis ES biudžetas ir priemonė „Next Generation EU“

Dalintis per...