Europos elgesio kodeksas mokslinių tyrimų etikos klausimais

 

Moksliniai tyrimai – tai siekis žinių, gaunamų sistemiškai tiriant ir mąstant, stebint ir eksperimentuojant. Nors skirtingose mokslo srityse gali būti taikomi skirtingi metodai, visais jais siekiama pagerinti  mūsų supratimą apie save ir pasaulį, kuriame gyvename. Todėl Europos elgesio kodeksas mokslinių tyrimų etikos klausimais taikomas visų mokslo ir akademinių sričių moksliniams tyrimams. Moksliniai tyrimai yra nereta veikla, vykdoma akademinėje, pramonės ir kitose aplinkose. Ji apima tiesioginį arba netiesioginį bendradarbiavimą, kuris dažnai kerta socialines, politines ir kultūrines ribas. Ji grindžiama laisve iškelti mokslinių tyrimų klausimus, kurti teorijas, rinkti empirinius duomenis ir panaudoti tinkamus metodus. Todėl moksliniai tyrimai remiasi tyrėjų bendruomenės darbu ir geriausiu atveju plėtojasi nepriklausomai nuo juos užsakiusių šalių spaudimo ir nuo ideologinių, ekonominių ar politinių interesų. Pagrindinė tyrėjų bendruomenės atsakomybė – nustatyti mokslinių tyrimų principus, apibrėžti tinkamo elgesio atliekant mokslinius tyrimus kriterijus, siekti kuo aukštesnės mokslinių tyrimų kokybės ir visavertiškumo ir tinkamai reaguoti į mokslinių tyrimų etikai kylančias grėsmes ar jos normų pažeidimus.

Pagrindinis šio elgesio kodekso tikslas – padėti tyrėjų bendruomenei įgyvendinti šią atsakomybę ir būti jos savireguliavimo sistema. Šiame kodekse aprašomi profesiniai, teisiniai ir etiniai įsipareigojimai ir pripažįstama institucinės aplinkos, kurioje rengiami moksliniai tyrimai, svarba. Todėl šis elgesio kodeksas yra svarbus ir taikytinas viešosiomis lėšomis finansuojamiems ir privatiems moksliniams tyrimams, kartu pripažįstant teisėtus jo įgyvendinimo apribojimus. Vertybių ir principų, reguliuojančių mokslinius tyrimus, aiškinimui įtakos gali turėti socialiniai, politiniai ar technologiniai ir mokslinių tyrimų aplinkos pokyčiai. Todėl tyrėjų bendruomenei skirtas veiksmingas elgesio kodeksas yra kintantis dokumentas, kuris yra nuolat atnaujinamas ir kurį įgyvendinant atsižvelgiama į vietos ar nacionalinius skirtumus. Tyrėjai, akademijos, mokslininkų draugijos, finansavimo agentūros, viešosios ir privačios mokslinius tyrimus atliekančios organizacijos, leidėjai ir kitos atitinkamos įstaigos kiekviena savaip atsakinga, kad būtų laikomasi šios praktikos ir principų, kuriais ji pagrįsta, ir jie skatinami.

Pilną Europos elgesio kodeksą mokslinių tyrimų etikos klausimais versiją galite rasti čia.

Dalintis per...