ES saugumo sąjungos strategija. Formuojama nauja saugumo ekosistema

 

Europos Komisija pateikė naują 2020–2025 m. laikotarpio ES saugumo sąjungos strategiją, kuria daugiausia dėmesio skiriama toms prioritetinėms sritims, kuriose, paremdama valstybių narių pastangas didinti visų Europos gyventojų saugumą, ES gali suteikti pridėtinės vertės. Pradedant kova su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, baigiant hibridinių grėsmių prevencija ir nustatymu, mūsų ypatingos svarbos infrastruktūros objektų atsparumo didinimu bei kibernetinio saugumo, mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimu, strategijoje nurodomi įrankiai ir priemonės, kurie bus plėtojami ateinančius penkerius metus, siekiant užtikrinti mūsų fizinės ir skaitmeninės aplinkos saugumą.

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas pirmininko pavaduotojas Margaritis Schinas sakė: „Saugumas yra kompleksinis klausimas, apimantis beveik visas gyvenimo sritis ir darantis poveikį daugybei politikos sričių. Nauja ES saugumo strategija leidžia sukurti sąsajas ir sukurti tikrą saugumo ekosistemą. Atėjo metas įveikti klaidingą virtualaus ir fizinio, skaitmeninio ir fizinio pasaulio bei vidaus ir išorės saugumo problemų ir pavojų perskyrą. Norėdami užtikrinti saugumą, turime dėti visas įmanomas pastangas, pradėdami mūsų ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga ir baigdami kova su kibernetiniais nusikaltimais ir hibridinėmis grėsmėmis. Ši strategija bus mūsų saugumo politikos priemones jungianti sistema, kuri visada privalo būti visapusiškai paremta mūsų bendromis vertybėmis.

Už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Ylva Johansson kalbėjo: „Žinojimas, kad esi saugus internete, viešumoje ir namuose, kad saugūs yra ir tavo vaikai, kuria visuomenės pasitikėjimą ir sanglaudą. Šiandien paskelbta saugumo sąjungos strategija leidžia ypač daug dėmesio skirti toms sritims, kuriose ES gali padėti apsaugoti žmones visoje Europoje, numatydama kintančias grėsmes ir kovodama su jomis. Per ateinančius metus kursime veiksmingą ES vidaus saugumo sistemą. Tai pradėsime jau šiandien, stodami į kovą su seksualine prievarta prieš vaikus, narkotikais ir neteisėtais šaunamaisiais ginklais.

Šioje strategijoje nustatyti keturi strateginiai ES lygmens veiksmų prioritetai.

  1.  Ateities iššūkiams parengta saugumo aplinka

Atskiri žmonės kliaunasi pagrindine infrastruktūra (internete ir realiame gyvenime), kad galėtų keliauti, dirbti arba naudotis esminėmis viešosiomis paslaugomis; išpuoliai prieš tokius infrastruktūros objektus gali sukelti didžiulių sutrikimų. Norint greitai atsigauti, lemiamą vaidmenį atlieka parengtis ir atsparumas. Komisija pateiks naujas ES taisykles dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų (tiek fizinių, tiek skaitmeninių) apsaugos ir atsparumo.

Neseniai įvykdyti teroristų išpuoliai daugiausia buvo nukreipti į viešąsias erdves, įskaitant religinių apeigų vietas ir transporto centrus, pasinaudojant jų atvirumu ir prieinamumu. Komisija skatins glaudesnį šios srities viešojo ir privačiojo sektoriaus bendradarbiavimą, kad užtikrintų viešųjų erdvių fizinę apsaugą ir tinkamas aptikimo sistemas.

Padažnėjo kibernetinių atakų ir jos tapo sudėtingesnės. Iki metų pabaigos Komisija turėtų baigti Tinklų ir informacinių sistemų saugumo direktyvos (pagrindinio Europos kibernetinio saugumo srities teisės akto) peržiūrą ir nurodyti strateginius kibernetinio saugumo prioritetus, siekdama užtikrinti, kad ES galėtų numatyti kintančias grėsmes ir į jas reaguoti.

Be to, Komisija taip pat nurodė poreikį sukurti bendrą kibernetinio saugumo padalinį, kuris veiktų kaip struktūrinio ir koordinuoto bendradarbiavimo platforma.

Galiausia ES turėtų toliau kurti ir palaikyti tvirtus tarptautinius partnerystės ryšius, kad galėtų toliau užkirsti kelią kibernetiniams išpuoliams, atgrasyti nuo jų ir į juos reaguoti, taip pat skatinti ES standartus siekiant didinti šalių partnerių kibernetinį saugumą.

  1. Kova su kintančiomis grėsmėmis

Nusikaltėliai vis labiau savo tikslams naudojasi technologine plėtra, vis dažniau naudojama kenkimo programinė įranga ir vagiami duomenys. Komisija užtikrins, kad galiojančios ES kovos su elektroniniais nusikaltimais taisyklės atitiktų paskirtį ir būtų tinkamai įgyvendintos, ir ieškos kovos su tapatybės vagystėmis priemonių.

Komisija nagrinės, kokios priemonės padėtų didinti teisėsaugos pajėgumus vykdant skaitmeninius tyrimus, užtikrindama, kad jos atstovai turėtų tinkamus įrankius, technikas ir įgūdžius. Jomis į saugumo politikos priemones būtų įtrauktas dirbtinis intelektas, didieji duomenys ir itin našios kompiuterinės sistemos.

Reikia imtis konkrečių veiksmų, kad būtų kovojama su tokiomis esminėmis grėsmėmis piliečiams kaip terorizmas, ekstremizmas ar seksualinė prievarta prieš vaikus, remiantis sistema, pagal kurią gerbiamos pagrindinės teisės. Šiandien Komisija pateikė strategiją, skirtą veiksmingiau kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus internete.

Kova su hibridinėmis grėsmėmis, kurių tikslas – susilpninti socialinę sanglaudą ir sumenkinti pasitikėjimą institucijomis, taip pat ES atsparumo didinimas yra svarbus saugumo sąjungos strategijos elementas. Pagrindinės priemonės apima kovos su hibridinėmis grėsmėmis ES metodą, pradedant ankstyvu nustatymu, analize, informuotumu, atsparumo didinimu ir prevencija, baigiant reagavimu į krizę ir padarinių valdymu – integruojant hibridinių grėsmių klausimus į platesnio užmojo politikos formavimą. Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis drauge tęs šiuos darbus, glaudžiai bendradarbiaudami su strateginiais partneriais, visų pirma NATO ir G 7.

  1. Europiečių apsauga nuo terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo

Kova su terorizmu prasideda nuo visuomenės poliarizacijos, diskriminacijos ir kitų veiksnių, dėl kurių gali padidėti radikalių teiginių poveikis žmonėms, problemų sprendimo. Veikla, susijusia su kova su radikalėjimu, daugiausia dėmesio bus skiriama ankstyvam nustatymui, atsparumo stiprinimui ir dalyvavimo nutraukimui, taip pat reabilitacijai ir reintegracijai į visuomenę. Kartu su kova su pagrindinėmis priežastimis ypač svarbus bus veiksmingas teroristų, įskaitant užsienio teroristus kovotojus, persekiojimas. Norint tai pasiekti, jau imamasi veiksmų sustiprinti sienų saugumo teisės aktus ir geriau panaudoti esamas duomenų bazes. Bendradarbiavimas su ES nepriklausančiomis šalimis ir tarptautinėms organizacijoms taip pat bus labai svarbus kovoje su terorizmu, pvz., kad būtų panaikinti visi terorizmo finansavimo šaltiniai.

Organizuotas nusikalstamumas tiek aukoms, tiek ekonomikai kainuoja labai daug – manoma, kad dėl jo kasmet prarandama 218–282 mlrd. EUR. Pagrindinės priemonės apima kitų metų kovos su organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis, darbotvarkę.Daugiau kaip trečdalis ES veikiančių organizuotų nusikalstamų grupių užsiima prekyba neteisėtais narkotikais. Šiandien Komisija pateikė naują kovos su narkotikais darbotvarkę, kurios paskirtis – padidinti pastangas, susijusias su narkotikų paklausos ir pasiūlos mažinimu, stiprinti bendradarbiavimą su išorės partneriais.

Organizuotos nusikalstamos grupės ir teroristai taip pat yra pagrindiniai prekybos neteisėtais šaunamaisiais ginklais dalyviai. Komisija šiandien pristatė naują ES kovos su neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais veiksmų planą. Siekdama, kad nusikaltimai neapsimokėtų, Komisija peržiūrės dabartinę nusikaltėlių turto arešto sistemą.

Nusikaltėliai su migrantais ir asmenimis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, elgiasi taip, tarsi jie būtų prekės. Komisija netrukus pateiks naują ES kovos su neteisėtu migrantų gabenimu veiksmų planą, kuriame daug dėmesio bus skiriama kovai su nusikaltėlių tinklais, bendradarbiavimo didinimui ir paramai teisėsaugos darbui.

  1. Stipri Europos saugumo ekosistema

Vyriausybės, teisėsaugos institucijos, verslo atstovai, socialinės organizacijos ir visi, gyvenantys Europoje, bendrai atsako už saugumo stiprinimą.

ES padės skatinti bendradarbiavimą ir dalijimąsi informacija su tikslu kovoti su nusikaltimais ir siekti teisingumo. Pagrindinės priemonės apima Europos įgaliojimų stiprinimą ir tolesnę Eurojusto plėtrą, siekiant palaikyti glaudesnį teisminių ir teisėsaugos institucijų ryšį. Siekiant užtikrinti informacijos ir įrodymų prieinamumą, taip pat labai svarbu dirbti su partneriais anapus ES sienų. Taip pat bus sustiprintas bendradarbiavimas su Interpolu.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra galingos priemonės, padedančios kovoti su grėsmėms, numatyti jas ir teikiančios galimybių. Europos Komisija išnagrinės galimybę sukurti Europos vidaus saugumo inovacijų centrą.

Turėti įgūdžių ir būti labiau informuotiems naudinga ir teisėsaugos atstovams, ir piliečiams. Net pagrindinių žinių apie saugumo grėsmes ir kovos su jomis būdais turėjimas gali turėti realios įtakos visuomenės atsparumui. Kibernetinių nusikaltimų rizikos įsisąmoninimas ir pagrindiniai įgūdžiai apsisaugoti nuo jų gali veikti drauge su kovos su kibernetinėmis atakomis paslaugų teikėjų teikiama apsauga. Pagal 2020 m. liepos 1 d. priimtą Europos įgūdžių darbotvarkę remiamas įgūdžių ugdymas visą gyvenimą, be kita ko, ir saugumo srityje.

 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_1379

Dalintis per...