Auditoriai tikrina ES veiksmus, kuriais siekiama mažinti atotrūkį inovacijų srityje

Privačiųjų ir viešųjų subjektų gebėjimas įsisavinti ir plėtoti pažangiausias technologijas ES valstybėse narėse labai skiriasi. Siekdama mažinti ši atotrūkį inovacijų srityje, ES vis daugiau dėmesio skyrė tam, kad būtų užtikrintas platesnis dalyvavimas jos mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) finansavimo programose, nustatytos konkrečios priemonės, kuriomis būtų išnaudojamas šalių, kuriose diegiama mažai inovacijų, potencialas ir skatinama sinergija su Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondais).

Europos Audito Rūmai atlieka auditą, skirtą įvertinti veiksmus, kurių ėmėsi Europos Komisija, kad pasiektų šį programos „Horizontas 2020“ dalyvių skaičiaus didinimo tikslą. MTI yra pagrindinė produktyvumo ir ekonominio konkurencingumo dalis. Apie du trečdalius Europos ekonomikos augimo pastaraisiais dešimtmečiais lėmė technologinės inovacijos, o trečdalis visų Europos darbo vietų dabar yra žiniomis grindžiamos pramonės sektoriuje.

Vienas iš ES politinių tikslų – užtikrinti, kad MTI veikla būtų tolygiai pasiskirsčiusi visose jos valstybėse narėse. „Horizontas 2020“ yra aštuntoji ES MTI bendroji programa. Ji vykdoma bendrai finansuojant pažangiausius MTI bendradarbiavimu grindžiamus projektus valstybėse narėse ir šalyse partnerėse ir yra pagrindinė strategijos „Europa 2020“ ir Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE), 2000 m. pradėtos iniciatyvos, kuria siekiama sukurti bendrą, sienų neturinčią mokslinių tyrimų, inovacijų ir technologijų rinką visoje ES, tikslų finansavimo priemonė. Nuo 2013 m. įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ vis daugiau dėmesio skirta kompetencijos sklaidai ir menkai inovacijas diegiančių šalių platesnio dalyvavimo skatinimui, joms teikiant papildomą paramą politikos formavimui, gebėjimų stiprinimui ir ryšių tarp pirmaujančių mokslinių tyrimų institucijų ir prastai veikiančių regionų kūrimui. Be finansavimo pagal programą „Horizontas 2020“ šioms priemonėms finansuoti buvo naudojami ESI fondai, kurių tikslas – stiprinti ES ekonominę ir socialinę sanglaudą.

Spaudos pranešimas lietuvių kalba

Audit preview: What is the EU doing to address the innovation divide?

Dalintis per...