Artėjant prie ciklo užbaigimo. Komisija sėkmingai vykdo ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą

 

Visi 54 veiksmai, numatyti 2015 m. plane, jau yra įvykdyti arba šiuo metu įgyvendinami. Tai padės didinti Europos konkurencingumą, modernizuoti jos ekonomiką bei pramonę ir kurti darbo vietas, saugoti aplinką ir skatinti tvarų ekonomikos augimą.

Šiandien Europos Komisija paskelbė išsamią ES žiedinės ekonomikos veiksmų plano, priimto 2015 m. gruodžio mėn., įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitoje pristatomi pagrindiniai veiksmų plano įgyvendinimo rezultatai ir supažindinama su likusiais uždaviniais – sudaryti sąlygas neutralaus poveikio klimatui konkurencingai žiedinei ekonomikai, kurios sąlygomis gamtos ir gėlo vandens išteklių, taip pat ekosistemų naudojimas yra minimalus. Ataskaitos išvados bus aptartos per metinę Žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų konferenciją, vyksiančią kovo 6–7 d. Briuselyje.

Už darnų vystymąsi atsakingas pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas teigė: „Žiedinė ekonomika – esminis veiksnys, padėsiantis mums siekti tvarios ekonomikos ir pasaulinių darnaus vystymosi tikslų. Ši ataskaita liudija, kad pirmaujanti Europa rodo kelią visam pasauliui. Kartu dar yra ką veikti siekiant užtikrinti, kad, kiek leidžia mūsų planeta, didintume klestėjimą ir baigtume kurti uždarą ciklą, t. y. nebešvaistytume brangių išteklių.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenasteigė: „Ši ataskaita labai džiugina. Iš jos matyti, kad, kaip planuota, pritraukiame investicijas ir kuriame darbo vietas ir naujas įmones. Tvaraus ekonomikos augimo potencialas ateityje yra milžiniškas, o Europa išties yra geriausia vieta kurti ekologišką pramonę. Šią sėkmę lemia bendras Europos suinteresuotųjų subjektų ir politikos formuotojų darbas.“

 

Perėjimas nuo linijinės prie žiedinės ekonomikos

Praėjus trejiems metams po ES žiedinės ekonomikos veiksmų plano patvirtinimo galima teigti, kad jis užbaigtas vykdyti. Visi 54 veiksmai jau yra įvykdyti arba šiuo metu įgyvendinami. Remiantis ataskaitos išvadomis, įgyvendinamas ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas paspartino perėjimą prie žiedinės ekonomikos Europoje, o tai savo ruožtu padėjo ES vėl pradėti kurti darbo vietas. 2016 m. su žiedine ekonomika susijusiuose sektoriuose dirbo daugiau kaip keturi milijonai darbuotojų, t. y. 6 proc. daugiau nei 2012 m.

Žiediškumas atvėrė naujų galimybių rinkoje, sudarė sąlygas naujiems verslo modeliams ir sukūrė naujas rinkas tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų. 2016 m. žiedinė veikla, kaip antai taisymas, pakartotinis naudojimas ar perdirbimas, sukūrė beveik 147 mlrd. EUR pridėtinės vertės ir pritraukė apie 17,5 mlrd. EUR investicijų.

 

ES plastiko strategija

ES strategija dėl plastiko žiedinėje ekonomikoje yra pirmoji ES masto politikos sistema, pagal kurią laikomasi konkrečiai medžiagai pritaikyto gyvavimo ciklo požiūrio siekiant integruoti žiedinio projektavimo, naudojimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo veiklą į plastiko vertės grandinę. Strategijoje pateikiama aiški vizija su kiekybiniais ES lygmens uždaviniais, pavyzdžiui, siekti, kad iki 2030 m. visos ES rinkoje išleidžiamos plastiko pakuotės būtų pakartotinai naudojamos arba perdirbamos.

Siekdama plėtoti perdirbamo plastiko rinką, Komisija surengė savanoriško įsipareigojimo perdirbti plastiką kampaniją. Įsipareigojimus prisiėmė jau 70 įmonių. Iki 2025 m. tai turėtų lemti perdirbamo plastiko rinkos augimą bent 60 proc. Tačiau dar vis akivaizdus plastiko pasiūlos ir paklausos neatitikimas. Siekdama šią spragą pašalinti, Komisija subūrė pagrindinių pramonės suinteresuotųjų subjektų, tiekiančių ir naudojančių perdirbtą plastiką, Žiedinių plastikų aljansą.

Dėl vienkartinio plastiko ir žūklės priemonių taisyklių, taikomų dešimčiai dažniausiai ES paplūdimiuose randamų atliekų, Europos Sąjunga pirmauja pasaulinėje kovos su šiukšlėmis, išmetamomis į jūrą, arenoje. Tarp taikomų priemonių yra draudimas naudoti tam tikrus vienkartinius plastiko produktus (pavyzdžiui, plastiko šiaudelius ir valgymo įrankius), jei esama alternatyvų, bei aerobiškai skaidaus plastiko produktus ir siūlomi veiksmai dėl kitų rūšių plastiko, pavyzdžiui, vartojimo mažinimo tikslai, gaminių projektavimo reikalavimai ir didesnės gamintojo atsakomybės schemos.

 

Inovacijos ir investicijos

Kad perėjimas prie žiedinės ekonomikos būtų spartesnis, svarbu investuoti į inovacijas ir remti Europos pramonės bazės prisitaikymą. 2016–2020 m. laikotarpiu Komisija spartina pastangas abiem kryptimis, – perėjimui skirta daugiau kaip 10 mlrd. EUR viešojo finansavimo.

Siekiant skatinti tolesnes investicijas, Žiedinės ekonomikos finansavimo rėmimo platformoje pateiktos rekomendacijos, kaip gerinti žiedinės ekonomikos projektų pelningumą, koordinuoti finansavimo veiklą ir dalytis gerąja patirtimi. Šios platformos atstovai bendradarbiaus su Europos investicijų banku tokiais klausimais kaip finansinės paramos teikimas ir sąsajų su tvaraus augimo finansavimo veiksmų planu naudojimas.

 

Iš atliekų į išteklius

Patikimos ir veiksmingos atliekų tvarkymo sistemos yra esminė žiedinės ekonomikos sudėtinė dalis. Siekiant modernizuoti Sąjungos atliekų tvarkymo sistemas, 2018 m. liepos mėn. įsigaliojo peržiūrėta atliekų tvarkymo teisės aktų sistema. Be kita ko, ji apima naujas plataus užmojo perdirbimo normas, perdirbtų medžiagų teisinio statuso paaiškinimą ir sugriežtintas atliekų prevencijos ir tvarkymo priemones, įskaitant skirtas į jūrą išmetamoms šiukšlėms, maisto švaistymui ir produktams, kurių sudėtyje yra ypatingos svarbos žaliavų.

 

Žiedinis projektavimas ir gamybos procesai

Siekiant užtikrinti žiediškumą, pačioje produkto gyvavimo ciklo pradžioje būtinas išmanusis projektavimas. Komisija toliau skatina žiedinį produktų projektavimą ir energijos vartojimo efektyvumo tikslų siekimą įgyvendindama 2016–2019 m. ekologinio projektavimo darbo planą. Kelių produktų ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo priemonės dabar apima medžiagų naudojimo efektyvumo reikalavimų taisykles, pavyzdžiui, taikomas atsarginių dalių tiekimui, remonto paprastumui ir utilizavimo gyvavimo ciklo pabaigoje palengvinimui. Be to, siekdama palaikyti žiedinius tvarius produktus, Komisija specialiame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente išnagrinėjo savo produktų politiką.

 

Galių suteikimas vartotojams

Siekiant pereiti prie labiau žiedinės ekonomikos būtinas aktyvus gyventojų dalyvavimas keičiant vartojimo modelius. Komisijos sukurti produkto aplinkosauginio pėdsako ir organizacijos aplinkosauginio pėdsako metodai gali padėti įmonėms parengti patikimus ir palyginamus ekologiškumo teiginius, suteikiančius vartotojams pasirinkimą palengvinančios informacijos.

 

Aktyvus suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas

Perėjimui būtinas suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas. Valdžios institucijoms, ekonominiams ir socialiniams subjektams bei pilietinei visuomenei sisteminis veiksmų plano metodas tapo sektinu pavyzdžiu plėtojant įvairių sektorių ir vertės grandinių partnerystes. Komisijos vaidmuo spartinant perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir vadovaujant susijusioms tarptautinėms pastangoms taip pat pripažintas 2019 m. Pasaulio ekonomikos forume, kur Komisijai įteiktas viešojo sektoriaus kategorijos Žiedinės ekonomikos apdovanojimas.

 

Likę iššūkiai

Šiandien žiedinė ekonomika – negrįžtama pasaulinė tendencija. Tačiau dar prireiks daug pastangų siekiant plėtoti veiksmus ES ir pasauliniu lygmenimis ir baigti kurti uždarą ciklą, o ES įmonėms – užsitikrinti konkurencinį pranašumą. Prireiks daugiau pastangų įgyvendinant persvarstytus atliekų teisės aktus ir kuriant antrinių žaliavų rinkas. Be to, jei Europa nori kuo geriau pasinaudoti visais perėjimo prie žiedinės ekonomikos privalumais, reikia spartinti ES lygmeniu pradėtą darbą kai kuriose srityse (pavyzdžiui, chemikalų, netoksiškos aplinkos, ekologinio ženklinimo ir ekologinių inovacijų, ypatingos svarbos žaliavų ir trąšų).

Konsultuojantis su suinteresuotaisiais subjektais paaiškėjo, kad veiksmų planas dar neapima kai kurių sričių, kurias būtų galima ištirti siekiant užbaigti žiedinę darbotvarkę. Remiantis Europos plastikų žiedinėje ekonomikoje strategijos pavyzdžiu, panašaus holistinio požiūrio pranašumais būtų galima naudotis ir daugelyje kitų didelį poveikį aplinkai darančių sektorių, kuriuose galima siekti didesnio žiediškumo, pvz., informacinių technologijų, elektronikos, judumo, apstatytosios aplinkos, kasybos, baldų, maisto ir gėrimų arba tekstilės sektoriuose.

 

Pagrindiniai faktai

2015 m. Komisija priėmė naują plataus užmojo žiedinės ekonomikos veiksmų planą, kuriuo siekė paskatinti Europą pereiti prie žiedinės ekonomikos, padėsiančios didinti konkurencingumą pasaulyje, skatinti tvarų ekonomikos augimą ir kurti naujas darbo vietas. Numatyta, kad pasiūlyti veiksmai padėtų sukurti uždarą produktų gyvavimo ciklą, nes bus perdirbama daugiau atliekų ir medžiagos bus naudojamos pakartotinai, o tai duos naudos tiek aplinkai, tiek ekonomikai. Planais būtų siekiama, kad visos žaliavos, produktai ir atliekos būtų panaudojami maksimaliai ir iš jų gaunama didžiausia vertė, drauge skatinant taupyti energiją ir mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Finansuoti veiksmus planuota iš ESI fondų, programos „Horizontas 2020“ ir ES struktūrinių fondų biudžetų, taip pat investicijomis į nacionalinio lygmens žiedinę ekonomiką.

Veiksmų plano įgyvendinimas išsamiai pristatomas pridedamame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente.

 

Daugiau informacijos

Informacinis pranešimas. Klausimai ir atsakymai

Žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, kuriame pateikiama išsami informacija apie 54 veiksmų plano veiksmus ir nuorodos į jos

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl žiedinės ekonomikos tvarių produktų

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl savanoriškų įsipareigojimų pagal Plastiko strategijos III priedą vertinimo

Eurostato spaudos pranešimas apie stebėsenos sistemos nustatytą pažangą

Dalintis per...