2020 m. ES biudžetas. Komisijos pasiūlymo dėmesio centre – darbo vietų kūrimas, ekonomikos augimas ir saugumas

 

Komisija šiandien pateikė 168,3 mlrd. EUR 2020 m. ES biudžeto pasiūlymą, kurio tikslai – konkurencingesnė Europos ekonomika ir solidarumas bei saugumas ES ir už jos ribų.

Šis biudžetas yra septintas ir paskutinis pagal dabartinį ilgalaikį 2014–2020 m. ES biudžetą, laikantis jame nustatytų apribojimų, parengtas biudžetas. Juo siekiama optimizuoti esamų programų ir naujų iniciatyvų finansavimą ir didinti Europos pridėtinę vertę laikantis J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetų.

Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „2020 m. ES biudžeto projektas – paskutinis J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos parengtas biudžeto pasiūlymas. Juo siekiama toliau remti ES darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo, jaunimo, klimato kaitos, saugumo ir solidarumo prioritetus ir pasirengti pereiti prie būsimo biudžeto ciklo. Raginu Tarybą ir naująjį Parlamentą laiku pasiekti susitarimą, kad būtų užtikrintas ES ateities stabilumas.

Komisijos pasiūlyme 2020 m. biudžeto lėšos skirtos šioms prioritetinėms sritims: konkurencingos ekonomikos ir jaunimo; saugumo ir solidarumo didinimo Europos Sąjungoje ir už jos ribų ir kovos su klimato kaita.

21 proc. bendro siūlomo 2020 m. biudžeto skirta kovai su klimato kaita. Tai dera su plataus užmojo tikslu kovos su klimato kaita veiklai panaudoti 20 proc. dabartinio ES ilgalaikio biudžeto.

Investicijos į konkurencingą ekonomiką ir jaunimą

Daugiau nei 83 mlrd. EUR įsipareigojimų skirta ekonomikos augimui skatinti, Europos regionams plėtoti ir jaunimui remti. Iš jų:

  • 13,2 mlrd. EUR (6,4 proc. daugiau nei 2019 m.) skirta moksliniams tyrimams ir inovacijoms visoje Europoje pagal programą „Horizontas 2020“ remti; ši suma sudaro didžiausią ir paskutinę paramos pagal šią ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą dalį. Be kita ko, paskutiniu bandomuoju Europos inovacijų tarybos veiklos etapu bus remiami aukščiausio lygio novatoriai, mažosios įmonės ir mokslininkai, turintys potencialą sparčiai plėsti veiklą Europoje ir pasaulyje;
  • 2,8 mlrd. EUR skirta švietimui pagal programą „Erasmus+“ finansuoti;
  • 117 mln. EUR skirta Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kuria siekiama remti jaunuolius, gyvenančius regionuose, kuriuose didelis jaunimo nedarbas (su šia suma bendras šiai iniciatyvai 2014–2020 m. skirtas finansavimas sudarys 4,5 mlrd. EUR);
  • 1,2 mlrd. EUR (75 proc. daugiau nei 2019 m.) skirta Europos nuosavai pasaulinei palydovinės navigacijos sistemai „Galileo“ siekiant toliau skatinti jos plitimą rinkoje, kad dabartinis jos naudotojų visame pasaulyje skaičius (700 mln.) iki 2020 m. pabaigos pasiektų 1,2 mlrd.;
  • 255 mln. EUR skirta Europos gynybos pramonės plėtros programai (EGPPP), kurios tikslas – skatinti Europos įmones bendromis jėgomis kurti gynybos produktus ir technologijas. EGPPP sudaro sąlygas šiuo biudžeto laikotarpiu, iki 2021 m. pradės veikti visavertis Europos gynybos fondas, bandyti ES lygmens bendradarbiavimo gynybos srityje galimybes.

Saugumo ir solidarumo didinimas ES ir už jos ribų

Daugelis Europai kylančių uždavinių yra tarptautinio pobūdžio. Europa ne kartą pasinaudojo visomis biudžeto lankstumo galimybėmis reaguodama į nelaimes, spręsdama migracijos problemas ir stiprindama ES išorės sienas. Naudojantis įvairiomis priemonėmis, iš 2020 m. ES biudžeto bus toliau investuojama į solidarumą ir saugumą Europoje ir už jos ribų.

  • 420,6 mln. EUR (34,6 proc. daugiau nei 2019 m.) skirta Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai (FRONTEX) atsižvelgiant į 2019 m. kovo mėn. Europos Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą iki 2027 m. sukurti nuolatines 10 000 sienos apsaugos pareigūnų pajėgas.
  • 156,2 mln. EUR skirta naujai programai „rescEU“ (ja atnaujinamas dabartinis civilinės saugos mechanizmas) siekiant geriau reaguoti į žemės drebėjimus, gaisrus ir kitas nelaimes. Tai padės sukurti ES lygmens reagavimo pajėgumų, pavyzdžiui, miškų gaisrų gesinimo lėktuvų bei sraigtasparnių ir medicininės pagalbos grupių, rezervą.
  • 560 mln. EUR skirta vargstantiems žmonėms Sirijoje, taip pat pabėgėliams ir juos priimančioms bendruomenėms regione. Ši suma biudžete numatyta laikantis 2019 m. III Briuselio konferencijoje dėl Sirijos ateities prisiimto įsipareigojimo (2019 m. ES biudžete jau numatytas 2,01 mlrd. EUR Sirijos finansavimas).
  • Numatyta toliau teikti paramą atvykimo ir išvykimo sistemai, Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemai, atnaujintai Šengeno informacinei sistemai ir Europos darnaus vystymosi fondui plėtoti siekiant bendro tikslo didinti ES informacinių sistemų sąveikumą ir taip užtikrinti ES piliečių saugumą.

Rezultatyvus biudžetas

Užtikrinti, kad kiekvienas iš ES biudžeto skirtas euras duotų papildomos naudos ES piliečiams, yra vienas iš svarbiausių Komisijos prioritetų. Tai ir vienas pagrindinių Komisijos pasiūlymo dėl būsimo ilgalaikio 2021–2027 m. ES biudžeto tikslų.

Kartu su biudžeto projektu Komisija šiandien paskelbė visų iš ES biudžeto finansuojamų programų veiksmingumo apžvalgą. Iš jos matyti, kad ES biudžetas duoda konkrečių rezultatų žmonėms Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

Pagrindiniai faktai

2020 m. ES biudžete nurodomos dvi su kiekviena finansuosima programa susijusios sumos – įsipareigojimai ir mokėjimai. Įsipareigojimai reiškia finansavimą, dėl kurio konkrečiais metais galima susitarti sutartyse, o mokėjimai – faktiškai sumokėtus pinigus. Siūlomame 2020 m. ES biudžete numatyta 168,3 mlrd. EUR įsipareigojimų suma (1,3 proc. daugiau nei 2019 m.) ir 153,7 mlrd. EUR mokėjimų suma (3,5 proc. daugiau nei 2019 m.).

ES biudžetas yra iš esmės investicinis. Jo suma sudaro maždaug 1 proc. ES BNP ir apie 2 proc. visų ES viešųjų išlaidų ir juo siekiama papildyti nacionalinius biudžetus ir įgyvendinti prioritetus, dėl kurių susitarė visos ES narės.

2020 m. ES biudžetas yra paskutinis pagal dabartinę ES 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą parengtas biudžetas. Pasiūlymas pagrįstas prielaida, kad Jungtinė Karalystė visapusiškai dalyvaus įgyvendinant ir finansuojant 2020 m. ES biudžetą, lyg būtų valstybė narė.

2018 m. pavasarį Komisija paskelbė būsimo ilgalaikio 2021–2027 m. ES biudžeto pasiūlymus. Dėl 2020 m. biudžeto ir dėl ilgalaikio biudžeto tuo pačiu metu derėsis valstybės narės ir išrinktas naujas Europos Parlamentas.

Daugiau informacijos

– 2020 m. ES biudžeto projektas. Klausimai ir atsakymai

– 2020 m. ES biudžeto projekto dokumentai

– Programų veiksmingumo apžvalga (2018 m.)

– Informacijos suvestinė „2020 m. ES biudžeto projektas“

– Informacijos suvestinė „Programų veiksmingumo apžvalga“

– Komisijos pasiūlymas dėl būsimo ilgalaikio ES biudžeto

– Trumpai apie ES biudžetą

Dalintis per...