2019 m. Komisijos darbo programa. Tesėkime pažadus ir ruoškimės ateičiai

Europos Komisija pateikė 2019 m. darbo programą, kurioje nurodyti trys pagrindiniai kitų metų prioritetai: sparčiai susitarti dėl jau pateiktų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kad būtų įgyvendinta dešimt politinių prioritetų; priimti keletą naujų pasiūlymų, kaip spręsti likusius uždavinius; pateikti 27 ES valstybių narių ateičiai svarbių iniciatyvų, kuriomis sutvirtinami stiprios, vieningos ir suverenios Europos pamatai.

Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris sakė: „Iki Europos Parlamento rinkimų – svarbiausios šiai kartai Europos akistatos su rinkėjais – liko septyni mėnesiai. Raginu Europos Parlamentą ir Tarybą priimti per pastaruosius ketverius metus Komisijos pateiktus pasiūlymus. Piliečiams rūpi ne pasiūlymai, o galiojantys teisės aktai, suteikiantys jiems teisių. Kas gali būti geriau kitąmet rinkimuose dalyvausiantiems rinkėjams už žinią, kad ši Sąjunga sugebės pasiekti konkrečių, apčiuopiamų rezultatų?“

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas teigė: „Šios kadencijos Komisija nuolat daugiausia dėmesio skiria uždaviniams, kuriuos išspręsti įmanoma tik imantis bendrų Europos masto veiksmų. Šioje darbo programoje nėra siurprizų – pateikėme visus reikalingus pasiūlymus, bet dabar dėl jų reikia susitarti, o jų privalumus įgyvendinti praktikoje. Žvelgdami į ateitį, taip pat pateiksime iniciatyvų su optimistine visiems 27 valstybių narių Sąjungos piliečiams palankios ir tvarios ateities vizija.

2019 m. darbo programoje dėmesys sutelkiamas tik į 15 naujų iniciatyvų ir dar 10 naujų REFIT vertinimų: galiojantys teisės aktai bus peržiūrimi siekiant nustatyti, ar jie vis dar atitinka paskirtį. Siekiant užtikrinti, kad rezultatai būtų pasiekti, Komisijos darbo programoje taip pat išvardijami Bendroje deklaracijoje dėl teisėkūros prioritetų nurodyti 45 dar svarstomi prioritetiniai pasiūlymai, kuriuos Parlamentas ir Taryba turi priimti iki Europos Parlamento rinkimų. Komisija taip pat siūlo atšaukti svarstomus pasiūlymus arba panaikinti galiojančius teisės aktus (iš viso 17 dokumentų).

Konkretūs rezultatai europiečių labui

Komisija jau pateikė visus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kurių reikia, kad būtų įgyvendinta dešimt J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos nustatytų prioritetų. Kol kas su Europos Parlamentu ir Taryba sutarėme dėl pusės pasiūlymų, o dar penktadalio pasiūlymų svarstymas gerokai pasistūmėjo į priekį. Kitais metais pirmiausia sieksime, kad būtų palaiminta kuo daugiau svarstomų pasiūlymų.

Komisija pateiks ir keletą naujų iniciatyvų, pavyzdžiui, dėl aiškių ateities perspektyvų europiečiams. Apžvelgsime, kaip vykdomas Investicijų planas Europai, ir pateiksime diskusijoms skirtą dokumentą, kuriame išdėstysime, kaip užtikrinti tvarią Europą būsimoms kartoms. Sudarysime bendrą dirbtinio intelekto plėtojimo Europoje planą, paskelbsime kovos su dezinformacija veiksmų planą ir pateiksime rekomendaciją sukurti Europos elektroninių sveikatos įrašų sistemą. Be to, įvertinsime, kokių dar kliūčių lieka bendrojoje rinkoje, iškelsime idėjų, kaip kliūtis šalinti, ir parengsime strategiją dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Siekdami baigti kurti energetikos sąjungą ir kovoti su klimato kaita, pateiksime strategiją, kaip ilgam sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, pranešime apie energetikos sąjungos būklę ir paskelbsime su baterijomis susijusių veiksmų planą.

Europos Komisija taip pat pateiks argumentų už dažnesnį sprendimų dėl energetikos, klimato, apmokestinimo ir socialinės politikos priėmimą kvalifikuota balsų dauguma. Dar labiau sugriežtinsime teisinės valstybės principą įtvirtinančius teisės aktus, sustiprinsime tarptautinį euro vaidmenį, informuosime vizų režimo abipusiškumo klausimais ir pateiksime idėjų, kaip skleisti informaciją apie Europą. Galiausiai, reikės imtis tam tikrų priemonių, kad dėl breksito būtų pakoreguotas ES teisynas. Europos Komisija pritaikys energijos vartojimo efektyvumo tikslus prie 27 ES valstybių narių ypatumų, pateiks reikiamų pasiūlymų dėl vizų išdavimo JK piliečiams po breksito ir iki 2018 m. pabaigos parengs reikiamų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų pasiūlymų.

Pagrindiniai faktai

Kiekvienais metais priimamoje darbo programoje Komisija nurodo planuojamus kitų metų veiksmus. Iš darbo programos visuomenė ir kiti teisės aktų leidėjai sužino apie Komisijos politinius įsipareigojimus pristatyti naujas iniciatyvas, atšaukti dar svarstomus pasiūlymus ir peržiūrėti galiojančius ES teisės aktus.

Rengdama 2019 m. darbo programą, Komisija konsultavosi su Europos Parlamentu ir Taryba pagal Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros ir Pagrindų susitarimą dėl Parlamento ir Komisijos santykių, atsižvelgdama į Pirmininko J.-C. Junckerio ir jo pirmojo pavaduotojo F. Timmermanso rugsėjo 12 d. ketinimų raštą, išsiųstą Komisijos Pirmininkui perskaičius pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį.

J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos nariai išrinkti vadovaujantis aiškiomis politinėmis gairėmis. Šie 10 prioritetų sudaro Komisijos metinių planų pagrindą. Nuo pat J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos kadencijos pradžios metinėse darbo programose dėmesys sutelkiamas tik į kelias svarbiausias iniciatyvas, kurios duoda Sąjungai papildomos naudos ir kurios reikalingos sutartiems prioritetams įgyvendinti. Šios Komisijos darbo programose kasmet numatomos ne daugiau kaip 26 prioritetinės iniciatyvos, o paskutiniais metais iki J.-C. Junckerio kadencijos pradžios buvo numatyta apie 100 tokių iniciatyvų.

Daugiau informacijos

2019 m. Komisijos darbo programa. Klausimai ir atsakymai

Informacijos apie Komisijos darbo programą suvestinė

Informacijos suvestinė. 2019 m. Komisijos darbo programa. Naujos iniciatyvos

Informacijos suvestinė. 2019 m. Komisijos darbo programa. REFIT iniciatyvos ir dar svarstomi prioritetiniai pasiūlymai

2019 m. Komisijos darbo programa. Pagrindiniai dokumentai

 

Šaltinis: Europos Komisija 

Dalintis per...